Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Инвестиционен проект


Нетната настояща стойност се изчислява като съпоставим настоящата стойност на инвестицията с вложените средства или:

като: NPV е нетна настояща стойност;

PV настояща стойност;

C0 разходът за дадена инвестиция в сегашния момент;

C1 очакваните постъпления от инвестицията след една година;

1+r сложен лихвен фактор.

Но нашия проект е за три години и има повече от един паричен поток, поради което нетната настояща стойност на инвестицията ни ще представлява сумата от настоящите стойности на всички отделни парични потоци или:

като началния паричен поток C0 e с отрицателен знак, защото представлява инвестиционен разход.

И така ние имаме инвестиционен проект, при който първоначалните ни инвестиции са 8000 лв. / C0 /, като всяка година правим разходи от 5000 лв. Инвестиционният ни период е 3 год. За да можем по-лесно да установим нетните парични потоци, съставяме следната таблица:


Парични потоци

периоди


0

1

2

3

1.инвестиционни разходи /хил.лв./


-8

-5

-5

-5

2.постъпления /хил.лв./

-

9

9

9

3.Общо нетен паричен поток /хил.лв./

-8

4

4

4


Тъй като изискуемата норма на възвращаемост /дисконтовия процент/ през всичките години е 20 на сто, нетната настояща стойност на нашата инвестиция е:


Като използваме метода на вътрешната норма на доходи, ще определим рискът на нашия инвестиционен проект и от там дали той е приемлив. Това ще стане като установим вътрешната норма на дохода / наречена още дисконтов фактор/ и я съпоставим с алтернативната изискуема норма на възвръщаемост / r / за проекти със същия риск. При метода на вътрешна норма на дохода фирмата изчислява дисконтовия проект, с който настоящата стойност на очакваните парични потоци се приравнява към инвестиционните разходи на проекта, така че нетната настояща стойност е равна на 0. Или:

NPV = PV на постъпленията – PV на инвестиционните разходи

За да определим NPV на нашия инвестиционен проект, трябва да определим вътрешната норма на доходи, използвана като дисконтов процент; а тя се изчислява по формулата

,


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала