Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Инвестиционна политика и данъчни преференции при допълнителното пенсионно осигуряване


Инвестиционна политика и данъчни преференции при допълнителното пенсионно осигуряване


 1. Особености на инвестиционната дейност – матуритетът при тях е средносрочен и дългосрочен. Институционален инвеститор – разполага с повече средства(ресурс) от текущите средства за плащане в него. Особеностите са следните:

 • Те са със средносрочен и дългосрочен матуритет;

 • Водещ принцип в инвестиционната политика е сигурността и стабилността на инвестицията главно поради дългият им инвестиционен фонд;

 • Инвестициите се влияят от вида на пенсионните схеми;

 • В сравнение с другите финансови институции и при равни други условия тук е необходима по голяма диверсификация на инвестиционния портфейл със специфичната приоритетна сигурност съчетана с ликвидност и доходност.

  1. Инвестиционни стратегии на Пенсионен Фонд

  2. Активна инвестиционна стратегия – тук има инвестиционен мениджър, който текущо извършва покупко-продажба на различни видове активи и в различно съотношение с цел да реализира доходност по-висока от колкото е зададена при пасивната стратегия. Често Активната инвестиционна стратегия реализира доход под Пасивната.

  3. Пасивна инвестиционна стратегия – един портфейл, който остава непроменен за относително продължителен период от време. Промени в него предизвикват само силни изменения на доходността на даден инструмент в сравнение с предварително зададените параметри за изменение.

 1. Нормативно регулиране на Пенсионните Фондове у нас през 2007 – те са най-различни и тук ще бъдат разгледани в най-общ вид:

 • Не повече от 20% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани в акции приети за търгуване на регулиран пазар на ЦК;

 • Не повече от 5% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани в акции на дружество със специална инвестиционна цел както и в права по ЗППЦК;

 • Не повече от 15% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани в общински ЦК (облигации) като не повече от 5% в една община;

 • Не повече от 25% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани в банкови депозити, като не повече от 5% в една банка;

 • Не повече от 30% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани в ипотечни облигации;

 • Не повече от 25% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани в корпоративни ЦК и по-конкретно корпоративни облигации приети за търгуване на регулиран пазар;

 • Не повече от 5% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти

 • Не повече от 15% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани в ЦК, акции или дялове издадени от колективни инвестиционни схеми;

 • Не повече от 20% от активите на ФДЗПО могат да бъдат инвестирани във валута различна тази деноминирана в евро и лева.

 1. Данъчно облагане – частните пенсионни фондове в света ползват известни данъчни облекчения, което е израз на стимул, който държавата предоставя за увеличаване на националните спестявания, от една страна и за ефективната социална политика, която провежда от друга. По отношение на данъчното облагане се ползват две основни линии на поведение.Обект на облагане са постигнатите резултати на управляващото дружество ПОД а не пенсионния фонд, който то управлява. Доходите на осигурените лица се облагат или на входа или на изхода. Преобладаваща практика е облагането да се осъществява на изхода т.е. при получаване на плащания от съответните фондове. Постигнатите резултати от ПОД се облагат с данък по ЗКПО. Реализираната доходност от ПФ отнесена в увеличение на натрупване по партидите на осигурените лица не се облага с данък, не се облагат и с ДДС т.к. финансовите услуги са освободени доставки по смисъла на ЗДДС. Средствата, които превеждат осигурените лица от полученото от тях възнаграждение не се облагат в размер до 10% с ДОД по ЗДДФЛ. Средствата, които работодателя превежда за работниците си в размер до 60 лв. на човек за месец за 2007г. се осигуряват за присъщите разходи и не се облагат по ЗКПО. Сума по-голяма от10% от личните доходи, както и над 60 лв. работодателска вноска подлежат на облагане по общия ред по ЗДДФЛ и ЗКПО. Вноските, който лицата в УПФ са в размер на 5% към осигурителният им доход и се заплащат в съотношение в каквото се дължат за ДОО. Вноските за ППФ са в размер за 12% за 1-ва и 7 за 2-ра категория труд и са изцяло за сметка на работодателя.
Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала