Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Инвестиционна политика на фирмата


ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

Вторият елемент в съдържанието на финансите на фирмата е инвестирането на средствата й в активи - реални и финансови.

Инвестирането на средства е процес на извършване на разходи от фирмата за придобиване на активи.

Извършването на разходи от фирмите във връзка с придобиването на активи е дейност, която се осъществява според съществуващите условия. Те са:

а) състоянието и тенденциите в макроикономическите условия и фактори, т.е. разширява ли се пазарът или се свива, растат или намаляват вътрешните и международните цени на ресурсите, растат или намаляват курсовете на националната валута и др.;

б) състоянието на пазара на конкретния продукт или услуга;

в) характерът на данъчната политика на държавата;

г) оценката за риска при различните инвестиционни решения.

6.1. Цели на инвестиционна политика на фирмата

Инвестирането на пари в активи се извършва, за да се постигнат следните ефекти за фирмата:

а) увеличаване на стойността на предоставения от различни източници капитал;

б) увеличаване на пазарната цена на активите на фирмата.

Влагането на пари от фирмата за придобиване на дълготрайни материални активи и на краткотрайни материални активи е процес на инвестиране в реални активи.

6.2. Инвестиране в дълготрайни материални активи

Инвестирането в дълготрайни материални активи (ДМА) е влагането на големи еднократни разходи на фирмата, от които тя очаква някакви бъдещи доходи. Тези разходи се наричат капиталови, първоначални или инвестиционни, включват се на части в стойността на произвежданите стоки и услуги и се възвръщат постепенно с постъпленията от продажбите на стоките и услугите.

Получаването на доходи от ДМА е свързано и с извършването на разходи по използването на тези активи. Тези разходи се наричат текущи (експлоатационни). Те се начисляват изцяло в разходите на фирмата през годината, през която са направени.


6.2.1. Класификация на инвестициите в ДМА

В зависимост от целта им, инвестициите в ДМА се подразделят на групи, всяка от които се характеризира с различна степен на риск за инвеститорите и свързаната с този риск различна изискуема връщаемост. Тези групи са:

а) принудителни инвестиции - за повишаване на техническата безопасност на труда и за опазване на околната среда. Инвестициите са задължителни и са без особени изисквания за възвръщаемост;

б) инвестиции за придобиване на ДМА - за осъществяване на производство на стоки и услуги при определени експлоатационни разходи. Изискуемата от тях възвръщаемост трябва да не е по-ниска от доходността при някаква алтернативна инвестиция със същата степен на риск;

в) инвестиции за запазване и разширяване на пазарни позиции и запазване на репутацията на фирмата - за обновяване на ДМА с цел повишаване на продажбите, икономии на текущи разходи и ползване на данъчни изгоди от преждевременното изваждане на остарели ДМА;

г) инвестиции за проникване в нови сфери на бизнеса - за диверсификация на дейността и редуциране (намаляване) на риска;

д) рискови инвестиции - за проникване в недостатъчно разработени области на бизнеса, в които конкуренцията и насищането с капитали са ниски. Изискуемата доходност е висока, но може да бъде отложена в бъдещето.

6.2.2. Капиталово бюджетиране


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала