stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-18 08:48:37 [path_image] => /ufiles/2/147/153455/investicionni-kompanii-syshtnost-i-osobenosti-3.png [article_excerpt] => _Инвестиционни компании – същност и особености_ * _Видове инвестиционни компании в България 2) Нормативна уредба_ Из Закона за публично предлагане на ценни книжа (highlights) – footnote-товете може да се skip-ват. Инвестиционното дружество е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е инвестира [meta_keywords] => инвестиционни,компании,същност,особености,видове,инвестиционни,компании,българия,нормативна,уредба [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153455 [title] => Инвестиционни компании-същност и особености [article_page] => 1 [article_html] =>

Инвестиционни компании – същност и особености


  1. Видове инвестиционни компании в България 2) Нормативна уредба

Из Закона за публично предлагане на ценни книжа (highlights) footnote-товете може да се skip-ват.

Инвестиционното дружество е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, и което действа на принципа на разпределение на риска.

При учредяване на Инвестиционното дружество набирането на капитала може да стане и на самото учредително събрание, ако са изпълнени необходимите други изисквания. В случая трябва да присъствуват поне две лица, записали акции, които представят най-малко половината от записания капитал. Инвестиционното дружество може да бъде от отворен или от затворен тип.

Капиталът на инвестиционното дружество от отворен тип винаги е равен на нетната стойност на активите му. Той не може да бъде по-малък от 500 хил. лв. В търговския регистър се вписва капиталът, с който дружеството е учредено.

Инвестиционното дружество от затворен тип трябва да разполага с не по-малко от 500 хил. лв. внесен капитал към момента на издаване на разрешението. Вноските в капитала могат да се правят само в пари. Не по-малко от 25 на сто от капитала трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на разрешение, а останалата част-при получаването му.

Дейността на инвестиционното дружество от отворен тип се управлява само от управляващо дружество съгласно сключен договор, а на инвестиционно дружество от затворен тип-от управляващо дружество или от управителния орган на инвестиционното дружество. При разваляне на договора от инвестиционното дружество поради неизпълнение на задълженията на управляващото дружество последното прекратява незабавно управлението на дейността си. До сключване на договор с друго управляващо дружество управителният орган на инвестиционното дружество от отворен тип извършва по изключение управителни действия за период не по-дълъг от един месец.

Ако дейността на инвестиционното дружество от затворен тип се управлява от неговия управителен орган, дружеството сключва договор с лице, което има право да извършва инвестиционни консултации.

Ограничения:

Инвестиционното дружество не може да упражнява контрол върху управляващото дружество. Управляващото дружество не може да упражнява контрол върху инвестиционното дружество. Лицето, управляващото дружество и всяко лице, което взема решения по управление на инвестиционната дейност на дружеството, не могат да бъдат едно и също лице или свързани лица с инвестиционния посредник, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153455/investicionni-kompanii-syshtnost-i-osobenosti-3-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153455/investicionni-kompanii-syshtnost-i-osobenosti-3-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Ивет Цветанова [user_id] => 18357 )