Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Инвестиране в краткотрайни активи


ИНВЕСТИРАНЕ В КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ. КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА

8.1. Инвестиране в краткотрайни активи

Краткотрайните активи (КА) са инвестираните средства на фирмата, които участват в текущата й дейност за по-кратък период от време. Те пренасят изцяло своята стойност върху стойността на произведените продукти и услуги и извършват кръгооборот в рамките на една година. Създаването на тези активи е краткосрочна инвестиция, която се възвръща еднократно и наведнъж. Типичен пример за такава инвестиция е влагането на парични средства от фирмата в материални запаси.

Инвестициите в краткотрайни активи могат да се характеризират по следния начин:

а) инвестираните средства извършват кръгооборот в рамките на една година;

б) инвестираните средства се възвръщат еднократно, наведнъж;

в) инвестирането на средства в краткотрайни активи на фирмата не носи пряко доход, а осигурява непрекъснатост на дейността й.

г) Влагането на средства в КА осуетява осъществяването на други инвестиции, които носят доход.

Последната характеристика би могла да се интерпретира със следния

Пример:

Ако фирмата снижи средногодишната наличност на материални запаси с 10 000 лв. в резултат на подобрената им обръщаемост и съществува възможност за инвестиране на тези средства в активи, носещи годишен доход 15%, то намалението на запасите би донесло на фирмата допълнителен годишен доход от 1 500 лв.

Средствата на фирмата се инвестират в следните краткотрайни активи:

а) материални запаси;

б) вземания;

в) парични средства;

г) разходи за бъдещи периоди.

Обикновено въпросите за инвестирането на средствата на фирмата в активи се разглеждат относително откъснато от въпросите за източниците на тези средства. По отношение на влагането на средства на фирмата в краткотрайни активи, това не е така. Инвестициите в тези активи се разглеждат силно обвързано с източниците на влаганите средства, т.е. с краткосрочното финансиране във фирмата.

8.2. Краткосрочно финансиране във фирмата

Краткотрайните активи на фирмата се финансират основно от два източника на средства. Те са:

а) дългосрочните източници на капитал - собственият капитал (СК) на фирмата и дългосрочните заеми (ДЗ);

б) краткосрочните задължения (КЗ) на фирмата, в т.ч.:

- краткосрочните банкови и други заеми;

- задълженията към доставчици;

- задълженията към персонала;

- задълженията към бюджета;

- задълженията към социалното и здравното осигуряване;

- другите краткосрочни задължения.

8.2.1. Нетен оборотен капитал

Инвестираният в краткотрайните активи на фирмата капитал, чийто източници са собственият й капитал и дългосрочните заеми, е нейният нетен оборотен капитал (НОК), т.е.:


НОК = КА - КЗ


НОК влияе върху размера на инвестирания във фирмата капитал и върху нормата на неговата възвръщаемост.


Материала е изпратен от: Мария Димитрова
Изтегли материала