Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Използване на маржиналния анализ


ИЗПОЛЗУВАНЕ НА МАРЖИНАЛНИЯ АНАЛИЗ

(MARGINAL ANALYSIS) ВЪВ ФИРМЕНОТО

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ


(зависимостта “пределни разходи – пределни

приходи – пределна печалба”)така нареченият маржинален анализ или буквално анализ на разликата е особено популярен и използван в отраслите и производствата, при които изменението на мащабите на производството и продажбите се отразява чувствително върху величината на разходите. Той може да бъде определен като анализ на пределната точка, до която увеличаването на обемите е целесъобразно и доходоносно. Този анализ винаги е свързан и с намирането на най-доброто за фирмата равнище на цената, при коета нарастването на производството и продажбите е най-изгодно. Или с други думи казано, маржиналният анализ има за цел да намери оптималната цена и съответно оптималното количество, които осигуряват максимална печалба. Целевата постановка е максимизирането на печалбата въз основа на най-доходоностната цена иколичество (производство или продажби).

Обектът на маржиналния анализ също както и при анализа “break-even” е зависимостта “разходи – приходи – печалба”. Той изследва отношението между тези показатели обаче от гледна точка на това с колко се променя величината на общите разходи, общите приходи и общата печалба в резултат на увеличението на производството (или продажбите) с единица продукция. В тази връзка анализът въвежда и борави с понятия:


Допълнителни (или пределни) разходи (marginal cost) – това е размерът на изменението на общите разходи при нарастване на производството с единица продукция. Или това, казано по друг начин, са допълнителните разходи за производството на едно изделие повече;


Допълнителни (пределни) приходи (marginal revenue) – това са допълнително получените приходи в резултат на увеличаване на продажбите с единица;


Допълнителна (пределна) печалба (marginal profit) – допълнително получената печалба за всяко увеличаване на продажбите с единица изделие.


Величината на тези показатели представлява всъщност разликата, която се получава като от всяка следваща цифра за общите разходи, общите приходи и общата печалба се извади предходното й значение. Това може да се илюстрира със следния числов пример: (вж. таблицата на стр. 169).


Приведеният числов пример дава възможност да се изясни по-нататък логиката на маржиналния анализ и по-конкретно как той оперира със зависимостта “разходи – приходи – печалба”.

Изходните и производните данни добре илюстрират някои особености, върху които трябва да се обърне внимание:

 Зависимостта между цената и количеството е еластична – това означава, че с намалението на цената нараства количеството на продадените стоки или увеличаване на продажбите е възможно само при намаляване на цената. Ако кривата на търсенето бъде графично изобразена, тя ще представлява в този случай стръмна низходяща крива (в методично приложение 1 подробно се разглежда зависимостта цена – търсене).


Материала е изпратен от: Людмил Стоянов
Изтегли материала