Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Източници на публични финаси. Методи за акумулирането им. Данъчно бреме


Източници на публични финаси. Методи за акумулирането им. Данъчно бреме. 1. Източници на публични финансови средства:

В случая става дума за икономическите източници на финансови средства. Те могат да се разграничат на вътрешни и външни:

  • Вътрешните източници на финансови средства се свеждат до БВП и националното богатствона съответната страна , на дадено национално стопанство.Първостепенно значение има БВП, който изразява съвкупната стойност на всички, произведени в националното стопанство блага в продължение на една година, след приспадане на така нареченото междинно потребление. БВП е главен макроикономически показател. Неговото създаване, разпределение и използване е в центъра на икономическата политика на държавата. Финансовите средства въобще и тези на държавата в частност се намират в пряка зависимост от динамиката и величината на БВП; той е обективен ограничител на финансовите ресурси.От БВП зависи жизненият стандарт или качеството на живота в една страна.Особено важно значение в тази връзка имат данните за БВП на глава от населението. Той е основният разграничител на развитите и богати страни от развиващите се и бедни такива. Другият вътрешен източник на финансови средства е националното богатство. То обхваща всички създадени и натрупани материални (и духовни) блага, а така също и въвлечените в икономическия оборот природни ресурси, които принадлежат на нацията или държавата към определен момент ( невключените в стопанския оборот прирдни ресурси се третират като потенциално национално богатство). Компонентите на нац.богатство са основния производителен капитал ( дълготрайни материални активи), оборотния производителен капитал ( краткотрайни материални активи) и напроизводителни дълготрайни и краткотрайни материални активи, с които разполага социалната сфера.

  • Външните източници на финансови средства се свеждат до БВП и националното богатство на други страни, на чужди национални стопанства.По-важните форми на ползване на чуждите национални стопанства в мирно време са: износ (и влагане) на капитали (от които се получават печалби, лихви, дивиденти), заеми (кредити), помощи и др. Средствата, получавани от външни източници, обикновено са несигурни, нерегулярни и най-често възвръщаеми (кредитите или заемите). Източникът за връщането на получените от чужбина средства е БВП на съответната страна. Всяка държава трябва да разчита преди всичко на вътрешните си източници или да използва максимално рационално и ефективно външните средства.

 1. Методи за акумулиране на финансови средства в публичните парични фондове:

Тези методи се използват главно по отношение на вътрешните източници на финансови средства.

 • Данъчен метод - намиращ проявление в прилагането на система от повече или по-малко на брой данъци.

 • Данъкоподобен ( квазиданъчен) метод – като например:

 • такси

 • самооблагане

 • глоби, лихви, конфискации

 • други (приноси, повинности, реквизиции, репарации и др.


Материала е изпратен от: Валентина Димитрова
Изтегли материала