Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Източници за финансиране на активите на фирмата


ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФИРМАТА

По-подробното разглеждане на този елемент от съдържанието на финансите на фирмата налага да се направи и по-детайлна класификация на източниците за финансиране на нейните активи според различни критерии.

3.1. Класификация на източниците за финансиране на активите на фирмата според произхода на финансовите ресурси

Според този критерий източниците са:

а) вътрешни източници (собствени източници), включващи:

- неразпределената печалба;

- амортизационните отчисления.

Неразпределената печалба е частта от нетната печалба, която не се разпределя под формата на дивиденти, а се реинвестира в активите на фирмата.

Амортизациите са стойностният размер на физическото и морално изхабяване на дълготрайните активи на фирмата. Амортизационните отчисления се използват за:

- финансиране на възстановяването на изхабените дълготрайни активи;

- финансиране на разширяването на фирмата чрез придобиване на нови активи и увеличаване на стойността на съществуващите активи.

Основание да се приеме, че амортизационните отчисления се използват за разширение на фирмата, чрез придобиване на нови активи и увеличение на съществуващите активи е обстоятелството, че амортизационните отчисления не се отделят в самостоятелен паричен поток и заедно с останалите свободни средства на фирмата служат за финансиране на текущата й дейност.

Използването на вътрешни източници за финансиране на активите на фирмата е индикатор за растеж на собствения й капитал и на личното богатство на нейните собственици.

б) външни източници

Външните източници на парични средства за финансиране на активите на фирмата са финансовите пазари и лизинговите споразумения.

Финансовите пазари са местата, където се срещат стопански субекти, предлагащи парични средства, със стопански субекти, които търсят финансови средства. На тези пазари фирмата се среща с бъдещите инвеститори - лица, предоставящи й парични средства под различна форма.

Класификацията на финансовите пазари се представя схематично така:

  • според двата традиционни начина за набиране на парични средства от фирмите, чрез емитиране на ценни книжа, финансовите пазари са:

- пазари на акции;

- пазари на облигации.

  • според поредността на продажбата на емитираните от фирмите ценни книжа, финансовите пазари са:

- първични;

- вторични.

На първичните финансови пазари се извършва първоначалната продажба на емитираните ценни книжа и те стават собственост на първия по ред купувач.

На вторичните финансови пазари се продават ценни книжа, които вече са били продадени поне веднъж и предишният им купувач ги продава отново.

  • според спецификата на организирането на продажбите на ценните книжа, финансовите пазари са:

- борсови;

- извънборсови.

Борсовите и извънборсовите пазари са вторични финансови пазари.

Борсовите пазари са специално организирани места - фондови борси, където се срещат купувачите и продавачите на ценни книжа или техните агенти и се извършват сделки помежду им.


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала