Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Източници за финансиране на активите на фирмата


Методи на амортизация

Линеен метод

Характерното при този метод е, че през всяка година от експлоатацията на дълготрайния актив се начислява в стойността на произведените с него стоки и услуги една и съща сума на амортизации. Същността на този метод би могла да се изрази така:


ПСДМА

ГСАО = —————

t

където:

ГСАО - годишна сума на амортизации за съответния дълготраен актив;

ПСДМА – първоначална стойност на дълготрайния актив;

t – срок на експлоатация на актива.

Нелинейни методи, в това число:

- прогресивен нелинеен метод

Същността на този метод би могла да се изрази с това, че през всяка година от експлоатацията на дълготрайния актив се начислява нарастваща с определен годишен темп сума на амортизации;

- дегресивен нелинеен метод

Същността на този метод би могла да се изрази с това, че през всяка година от експлоатацията на дълготрайния актив се начислява намаляваща с определен годишен темп сума на амортизации. Този метод е най-масово прилаган, поради съответствието, което създава, между размера на годишните амортизации и степента на моралното и физическото изхабяване на дълготрайния актив.

Същността на тези методи би могла да се изрази така:


ПСДМА х ГНА

ГСАО = ————————

100


където:

ГСАО - годишна сума на амортизации за съответния дълготраен актив;

ПСДМА – първоначална стойност на дълготрайния актив;

ГНА – годишна норма на амортизация в %.

В зависимост от това, дали нормата е прогресивно нарастваща или дегресивно намаляваща, се прилага една от двете разновидности на тези методи.


Пример:

Като се приложи методът на дегресивна нелинейна амортизация сумата на числата, да се изчислят годишните суми на амортизация на дълготраен материален актив (ДМА) с ПСДМА 100 млн. лв. и срок на експлоатация 10 години.


Решение:

Използва се формулата:


ПСДМА х ГНА

ГСАО = ————————

100


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала