Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Капиталова структура


Различаваме цена на отделният компонент и средно претеглена цена на капитала:


Цена на отделният

Д1

компонент на капитала:  Кеоа = + g

P0

Д1

Кеоа = + g

Pе (1-с)


g = НП х К

СК

Където ОА – обикновени акции

Д1 – очакван дивидент – Д(1 + g)

g – историческа цена

 Кеоа - очаквана цена

Модел на Мока:

за цената на капитала Ке = Rf + (RmRf) %


където Rf - възвръщаемост на ДЦК – безрискова

Rm – пазарна възвръщаемост от акциите

 - риска на съответната ЦК


За привилегировани акции

Кр = Д / Р

Кр = Д / Ре (1-с)


Цена на дълга Кd (1- Т)

Където Т – ставка на преките данъци

Д – дивидент

Р – цена


Средно претеглена цена на капитала се определя:

n

СПЦК (WACC) = Wj x Kj

j = 1


По данните от баланса се формират теглата на отделните компоненти или по текуща пазарна цена или от целевата структура на капитала. Структурата на капитала: съотношение между различните източници на финансиране.

Например:

СК: 15 000 - Rf – 5 %

ЗК1: 10 000 - 12 %

ЗК2: 5 000 - 15 %

30 000

СПЦК = 15 000 / 30 000 х 5 + 10 000 / 30 000 х 12 + 5 000 / 30 000 х 15 = 0,5 х 5 + 0,33 х 12 + 0,17 х 15 = 2,5 + 3,96 + 2,55 = 9,01 %

СПЦК показва каква трябва да бъде минималната възвръщаемост на осъществяваната от фирмата инвестиция. Тя се приема за минимален дисконтов фактор, с който трябва да се сконтират очакваните парични потоци от инвестицията. При реализирането на проекти с по – ниска възнръщаемост от средната стойност на капитала фирмата няма да е в състояния да покрие разходите за ползвания от нея капитал и тя ще се декапитализира.


Материала е изпратен от: Ивет Цветанова
Изтегли материала