Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Капиталова структура на фирмата


КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

Проблемът за капиталовата структура на фирмата е свързан с определяне на оптималното съотношение между различните източници (начини) за финансиране на активите й.

9.1. Финансова структура на фирмата

Съвкупността от всички източници за финансиране на активите на фирмата, представени с техните относителни тегла, е финансовата й структура. Тя включва както вътрешните и външните източници на капитал, така и дългосрочното финансиране, краткосрочните заеми и текущите задължения.

9.2. Капиталова структура на фирмата

Капиталовата структура включва само източниците за дългосрочно финансиране на фирмата. Тя е съвкупност от източниците на дългосрочно финансиране на фирмата, представени чрез техните относителни тегла.

Обикновените акции, заедно с другите източници на собствен капитал - допълнителният капитал, резервите и неразпределената печалба, както и дългосрочните заеми, са елементите на капиталовата структура на фирмата.

Капиталовата структура на фирмата се представя опростено чрез съотношението собствен капитал/дълг.

Понятията собствен капитал и обикновени акции се използват равнозначно. Обикновените акции се представят чрез пазарната им стойност, в която са отразени натрупаните във фирмата допълнителен капитал, резерви и реинвестирана печалба.

Понятието дълг се свързва с емитирането на облигации, представени чрез пазарната им стойност.

9.3. Измерване на капиталовата структура на фирмата

Капиталовата структура на фирмата се измерва чрез коефициент, изразяващ относителния дял на дълга в стойността на цялото дългосрочно финансиране на фирмата:


Д

Д/К = ———,

К

където:

Д - стойността на дългосрочните заеми;

К = ОА + Д, в т.ч.:

ОА - стойността на собствения капитал, изразен чрез пазарната стойност на акциите.


Пример:

Каква е капиталовата структура на фирмата с коефициент Д/К - 45 %?

Отговор: 45% дълг и 55% собствен капитал.

Решение:

Д

0.45 = ———

К

Д = 0.45 х 1 = 0.45.


Капиталовата структура на фирмата се измерва и чрез финансовия ливъридж.

Финансовият ливъридж изразява зависимостта (нарастването или намаляването) на нетния доход на една акция от нарастването или намаляването на печалбата на фирмата преди плащане на лихви и данъци. Тази зависимост се определя от участието на дълга (дългосрочните заеми) във финансирането на фирмата.


Материала е изпратен от: Керан Михаелов
Изтегли материала