Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Капиталово бюджетиране


Капиталово бюджетиране

Същност, обхват, етапи на капиталовото бюджетиране. Парични потоци на инвестиционните проекти. Статични и динамични методи за оценка на инвестиционните проекти. Управление на риска при капиталово бюджетиране.

Капиталово бюджетиране.

Процесът на капиталово бюджетиране обхваща фазите на проучване, анализ оценка и избор на дългосрочни инвестиционни решения и контрол върху изпълнението на избраните проекти. Фирмите инвестират в много и различни активи, но най-съществени за предприятията от сферата на материалното производство са инвестициите в дълготрайни активи.

Фази в процеса на капиталово бюджетиране:

  • Дефиниране на инвестиционната стратегия - в добре управляваните компании капиталово-бюджетния процес стартира на стратегическо ниво с разработването на визия за инвестиционната стратегия на фирмата. Тя трябва да съдържа ясно дефинирана бизнесцел, която фирмата преследва, и средствата, с чиято помощ поставената цел ще се реализира. Най-съществената част от инвестиционната визия е разработването на инвестиционен план.

  • Генериране на инвестиционни алтернативи – след детайлизирането на инвестиционната стратегия идва ред на генерирането на идеи за инвестиране на капитала. Ефективността на инвестиционните проекти е функция от изследването на пазарните възможности и потенциала на компанията да придобие конкурентни предимства чрез избора на подходящ инвестиционен вариант. Генерирането на инвестиционни предложения би следвало да бъде постоянен процес, който е фокусиран върху индентификацията на потенциални възможности за фирмено развитие и растеж.

  • Оценка на паричните потоци – след индентификацията на инвестиционните алтернативи логически следва оценка на тяхната икономическа ефективност с отчитане на експлоатационната им специфика и риска, който се поема при тяхната реализация. Това безпорно е най-трудната и отговорна част от инвестиционния процес. Приходите и разходите се оценяват като се трансформират в парични потоци.

  • Вземане на инвестиционно решение – мащабите на инвестицията, размерът на необходимите инвестиционни ресурси, иновационният потенциал, експлоатационният хоризонт и наличието на други специфични измерения на инвестиционните проекти са основните фактори, които определят конкретното организационно ниво, упълномощено за вземане на решение.

  • Изпълнение на последващ одит на избраните проекти – фазата на изпълнение на проекта стартира след одобряването на проектите и след като е осигурен необходимият ресурс. Оперативното изпълнение на проектите изисква упражняването на контрол върху разходите и мониторинг на резултатите. Особено важна е съпоставката между реалните и планираните парични потоци.

Инвестиционните проекти биха могли да се групират на база на различни класификационни критерии:

Според мащабите и експлотационния период на инвестициите


  • Материала е изпратен от: Димитър Илиев
    Изтегли материала