Пон, 25- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Капиталово бюджетиране


Капиталово бюджетиране


Това е процес, свързан с инвестиране в ДМА. !!! Процес на оценка, анализ, сравняване и избор на проекти в ДМА с цел повишаване благосъстоянието на собствениците. Освен това представлява план за приходи и разходи и представлява етап от инвестиционния процес.

В обсега на капиталовото бюджетиране се включват проекти, свързани с придобиване на земя, сгради, оборудване с цел разширяване на дейността, проекти, свързани със замяна на оборудването (поради морално и техническо остаряване); обновяване. Тези проекти са свързани с мотиви за повишаване качеството на продукцията, снижаване на себестойността й. Подобряване на асортиментната й структура. Трети тип проекти са свързани със задължителното повишаване на …. на продуктите и опазване на околната среда – ефектите от тези проекти трудно могат да бъдат измерени и оценени. За тези проекти обикновено се разработва нормативна документация, в някои страни са и правно регламентирани ( у нас не).

Инвестиционен проект. Раздели:

1. Кратка характеристика: цел, основни доводи за избора на проекта, които са и финансово подплатени;

2. Анализ на пазара и концепция за маркетинга: пазарна, ресурсна среда, бюджет за маркетингови изследвания;

3. Ресурсна осигуреност: суровини, доставчици, договори с тях, като самостоятелен раздел може де се обособи – осигуреност с трудови ресурси;

4. Инфраструктура и околна среда: състояние на инфраструктурата за проекта;

5. Организация на управлението: организационна структура на предприятието;

6. План за реализацията на проекта: обосновават се отделни стадии, графики за реализация и бюджет за реализацията на проекта;

7. Финансов план и оценка на ефективността на инвестицията (капиталово бюджетиране).

Проекти в зависимост от финансовото управление:

1. Независими, чиито парични потоци не са обвързани, приемането на един от тях не означава елиминирането на останалите поректи.

2. Алтернативни – те са конкуренти, взаимно се изключват, насочени са към реализацията на едни и същи инвестиционни цели, приема се един от тях.


Проекти в зависимост от вида на паричните потоци:

1. Конвенционални – проектът се състои от първоначални разходи за инвестицията, след което следват само положителни нетни годишни парични потоци.


t1 t2 t3

to
2. Неконвенционални – след първоначалните разходи следват както положителни, така и един или повече отрицателни нетни годишни парични потоци. Оценяват се по – трудно.


t1 t2 t3


Материала е изпратен от: Петър Милков
Изтегли материала