stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-06 07:45:12 [path_image] => /ufiles/2/148/153631/kapitalovo-biudjetirane-6.png [article_excerpt] => Капиталово бюджетиране Това е процес, свързан с инвестиране в ДМА. !!! Процес на оценка, анализ, сравняване и избор на проекти в ДМА с цел повишаване благосъстоянието на собствениците. Освен това представлява план за приходи и разходи и представлява етап от инвестиционния процес. В обсега на капитал [meta_keywords] => капиталово,джетиране,това,процес,свързан,инвестиране,дма,процес,оценка,анализ [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153631 [title] => Капиталово бюджетиране [article_page] => 1 [article_html] =>

Капиталово бюджетиране


Това е процес, свързан с инвестиране в ДМА. !!! Процес на оценка, анализ, сравняване и избор на проекти в ДМА с цел повишаване благосъстоянието на собствениците. Освен това представлява план за приходи и разходи и представлява етап от инвестиционния процес.

В обсега на капиталовото бюджетиране се включват проекти, свързани с придобиване на земя, сгради, оборудване с цел разширяване на дейността, проекти, свързани със замяна на оборудването (поради морално и техническо остаряване); обновяване. Тези проекти са свързани с мотиви за повишаване качеството на продукцията, снижаване на себестойността й. Подобряване на асортиментната й структура. Трети тип проекти са свързани със задължителното повишаване на …. на продуктите и опазване на околната среда – ефектите от тези проекти трудно могат да бъдат измерени и оценени. За тези проекти обикновено се разработва нормативна документация, в някои страни са и правно регламентирани ( у нас не).

Инвестиционен проект. Раздели:

1. Кратка характеристика: цел, основни доводи за избора на проекта, които са и финансово подплатени;

2. Анализ на пазара и концепция за маркетинга: пазарна, ресурсна среда, бюджет за маркетингови изследвания;

3. Ресурсна осигуреност: суровини, доставчици, договори с тях, като самостоятелен раздел може де се обособи – осигуреност с трудови ресурси;

4. Инфраструктура и околна среда: състояние на инфраструктурата за проекта;

5. Организация на управлението: организационна структура на предприятието;

6. План за реализацията на проекта: обосновават се отделни стадии, графики за реализация и бюджет за реализацията на проекта;

7. Финансов план и оценка на ефективността на инвестицията (капиталово бюджетиране).

Проекти в зависимост от финансовото управление:

1. Независими, чиито парични потоци не са обвързани, приемането на един от тях не означава елиминирането на останалите поректи.

2. Алтернативни – те са конкуренти, взаимно се изключват, насочени са към реализацията на едни и същи инвестиционни цели, приема се един от тях.


Проекти в зависимост от вида на паричните потоци:

1. Конвенционални – проектът се състои от първоначални разходи за инвестицията, след което следват само положителни нетни годишни парични потоци.


t1 t2 t3

to
2. Неконвенционални – след първоначалните разходи следват както положителни, така и един или повече отрицателни нетни годишни парични потоци. Оценяват се по – трудно.


t1 t2 t3

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 11 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153631/kapitalovo-biudjetirane-6-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153631/kapitalovo-biudjetirane-6-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Петър Милков [user_id] => 612 )