Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Капиталът на предпиятието като обект на счет. отчитане. Счетоводни концепции същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал


. Капиталът на предпиятието като обект на счет. отчитане. Счетоводни концепции – същност и признаване на активи, пасиви, собствен капитал. Класификационни критерии. Класификации.


Виж фигура 1, 2, 2а


1. Капитал:

В условията на пазарна икономика, предмет е частната собственост или капитала на отделното предприятие. Той е абстрактен израз на имуществото на собствениците, което те отчуждават за капитал за новооткритото предприятие.

Капиталът има полезност, стойност, физически състав, мярка (може да се измери, обобщи), цена.

Капиталът на отделното предприятие става предмет на счетоводно отразяване и опознаване:

  • В даден момент (схема 1) Капиталът като реален обект може да бъде третиран счетоводно в даден момент. Тогава се отразява състоянието на капитала, с др. думи имущественото и финансово състояние на предприятието.

  • През отчетния период - динамика за капиталовия оборот – капиталът функционира и като обект на счет. текущо и създава инфо за промените, които настъпват в ресурсите от една страна и промените във фин. орг. форма на капитала, изразена чрез източниците на собствен и привлечен к-л

Извод: К-лът става предмет на счет от специфична гледна точка и се създава счет инфо за неговото състояние периодично и за промените в него резултат от протичащите дейности.

Забележка: формирането на капитала и дейностите имат една първична цел – създаването на блага, продукция, услуги и др., които са необходими преди всичко за живота на обществото и конкретно за постигане целите на отделното предприятие.

Разглежда се двуаспектно според функционалната, организационната (пасивната) му същност. Това се постига с помощта на паричен измерител, чрез балансовата система от финансово-икономически показатели, за финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние.

Капиталът на новоучреденото предприятие има източници и разпределение. Той се определя от размера на ресурсите, има физически състав. Според неговото двустранно проявление - пасивно и активно.

Както ресурсите, така и дейностите са свързани с една обща цел: дейностите предизвикват промени в ресурсите, т.е. дейностите пораждат разходи и приходи, носещи инфо за капитала.


Имуществен състав: от финансови показатели за капитала в даден момент са:

  • Активите

  • Собствения капитал и отношенията на задължение към източниците на капитал (кредитите, инвеститори) т.е. пасивите.

Забележка: “Пасив” в ОТ се използва в широк смисъл, за да назове пасивното проявление на капитала според връзката на предприятието с източниците му - собствени и привлечени. “Пасив” в тесния смисъл, означава задължение към източник, от когото е придобит ресурс, влизащ в състава на предприятието. Щом е източник на капитал, той е източник на ресурс.

2. Структура на собствения капитал


Материала е изпратен от: Михаил Николов
Изтегли материала