Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Казус по Централно банкерство


Брутен вътрешен продукт (БВП) на България през 2008 г.


Растежът на реалния БВП за 2008 г. остана сравнително висок, от 6%, но през четвъртото тримесечие се прояви отрицателното влияние на глобалната криза върху икономическата активност в страната и темпът на растеж се забави до 3.5%. Външното търсене на български стоки през текущата година продължи да се свива. Влошената международна конюнктура повлия негативно върху инвестиционните планове на предприятията. По-ниският прираст на доходите и спадът в заетостта ограничи вътрешното потребление. Вносът се забави по-бързо от износа, допринасяйки за подобряване на външнотърговския дефицит. Темпът на икономически растеж е значително по-нисък от потенциалния.

През първата половина на 2008 г. растежът на БВП достигна 7%, но от третото тримесечие започнаха да се наблюдават тенденции към забавяне на отделни сектори в икономиката. 29,4 млрд. лв. е брутният вътрешен продукт (БВП) през първото полугодие на 2008 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Той се е увеличил със 7,1% спрямо същия период на м. г.

През втората половина на 2008 г., когато глобалната финансова криза остро засегна реалния сектор във всички страни по света, у нас също се прояви нейното отрицателно влияние върху икономическата активност. 37,3 млрд. лв. е БВП през второто шестмесечие на 2008 г. или общо за цялата година БВП достигна номинална стойност от 66,7 млрд. лв.

Тенденцията от последните години инвестициите в основен капитал да имат най-голям принос в прираста на БВП продължи и през 2008 г. Средно за годината брутообразуването в основен капитал нарасна в реално изражение с 20.4%, допринасяйки с 6.1 пр.п. за икономическия растеж. През четвъртото тримесечие инвестиционната активност остана висока − физическият обем на инвестициите се повиши на годишна база с 15.8%, а приносът му за растежа е значителен, 5.4 пр.п. Крайните потребителски разходи на домакинствата нараснаха с 4.9% през 2008 г. Потреблението на домакинствата беше определящо за динамиката на крайните потребителски разходи, докато правителственото потребление не допринесе за икономическия растеж за годината. През четвъртото тримесечие потреблението на домакинствата се забави до 1.5%. Повишената несигурност и по-консервативната кредитна политика на банките мотивират по-висока норма на спестяване от страна на домакинствата.

Външнотърговското салдо продължава да има отрицателен принос в растежа на реалния БВП и през 2008 г. В сравнение с предходните години обаче приносът е по-малък (-2.3 пр.п.).

Неблагоприятното развитие на външното търсене се отрази върху износа на българските предприятия през втората половина на 2008 г. Поради високия дял на износа в продукцията на преработващата промишленост този сектор започна да изпитва негативното въздействие на глобалната икономическа криза още през третото тримесечие на 2008 г., а през четвъртото тримесечие добавената стойност в преработващата промишленост спадна в реално изражение с 5% на годишна база. В резултат на негативния растеж през втората половина на годината реалният прираст на добавената стойност в преработващата промишленост през 2008 г. се забави до 1.9%. Предварителните данни за продажбите и производството в промишлеността през януари и февруари показват, че отраслите, осигуряващи материали и суровини за строителството, също започват да изпитват затруднения. Селското стопанство имаше значителен принос за високата динамика на добавената стойност. След свиването на произведената продукция през 2007 г. При благоприятните климатични условия на 2008 г. отрасълът отчете възстановяване на обемите на производство. За 2008 г. прирастът на добавената стойност в отрасъла е 26.7%.Секторът на услугите нарасна с близо 6% в реално изражение през 2008 г., като основен принос от 3.6 пр.п. имаше финансовото посредничество. През четвъртото тримесечие годишният реален прираст на добавената стойност в услугите се забави до 3.8% (6.8% за първите девет месеца на 2008 г.). По-ниският темп на нарастване на потреблението на домакинствата в края на 2008 г. повлия върху прираста на добавената стойност в търговията, който се забави от 5.6% за първите девет месеца на 2008 г. до 1.6% за четвъртото тримесечие. Строителството и операциите с недвижими


Материала е изпратен от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА
Изтегли материала