Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Класация на алтернативни инвестиционни проекти


Класация на алтернативни инвестиционни проекти

а) Избор на дисконтов процент (фактор)

За да може бъдещите парични потоци да се превърнат в сегашни стойности и да се определи нетната сегашна стойност, отношението приходи/разходи, отношението чиста печалба/инвестиции, или процента, под който не бива да спада вътрешната норма на възвръщаемост е необходимо да се избере дисконтов процент (норма на възвръщаемост).

Как да се избере?

1. Чрез предварителни експериментални проучвания и изчисления на съществуващите норми на възвръщаемост, като същевременно се вземат под внимание желанията на инвеститора и обективно се оцени досегашната реализация на дисконтовите норми при подобни инвестиции.

2. Като норма на възвръщаемост се приеме процентът, по който фирмата получава кредит, но при положение, че изключително се използва само чужд капитал в инвестиционния процес. Необходимият капитал е смесица от собствен и заемен. Затова при определяне на дисконтовия процент трябва да се вземе под внимание доходът за привличане на собствен (акционен) капитал. Това означава, че кредитният процент, за да стане норма на възвръщаемост, трябва да бъде коригиран с желанията за доход.

3. Когато финансирането на инвестиционните проекти става от чужбина, като дисконтов процент може да се възприеме кредитният процент на чуждестранния кредитор. Но прибягването към външно финансиране трябва да става след като са изчерпани вътрешните възможности  избор на най-добрите проекти при наличните ресурси и съществуващата готовност за тяхното осъществяване.

4. При обществените проекти като строителството на пътища, железници, канализация и водопровод, метрополитен, напоителни системи и др. дисконтовият процент е по-нисък от този на частните проекти. Обикновено обществото има по-далечен хоризонт във времето, отколкото отделните индивиди. С това се обясняват разликите в процентите.

5. Вътрешната норма на възвръщаемост се изчислява с цел да се направят съпоставки с кредитните проценти и съществуващите дисконтови проценти. На тази основа се определя процентът, под който не бива да спада вътрешната норма на възвръщаемост т. нар. .стоп процент.. Това е предпоставка за вземане на окончателно решение за инвестиране в даден проект.

Избраната норма на възвръщаемост се използва за осъществяване на дисконтирането на паричните потоци и определяне на икономическата ефективност на инвестиционните проекти.

б) Правила за дисконтиране и продължителност на проектния период

Правилата за дисконтиране се свеждат до това, дали дисконтирането да започне от първата или от втората година на проекта. Световният опит е различен. Например, в проектните анализи на Световната банка разходите и приходите се дисконтират още от първата година. В някои агенции и фирми дисконтирането на проекта започва от втората година.


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала