Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Класация на алтернативни инвестиционни проекти


Привържениците на това, дисконтирането да започне от първата година изтъкват довода, че се уеднаквяват годините на проекта с периодите за дисконтиране. Този начин на процедиране  дисконтирането да започне от първата година и последователно да се осъществява до края на икономическия живот на проекта, няма да доведе до отклонение или логическа грешка в анализа на проекти.

Второто им основание е, че разходите или приходите се осъществяват от 1 януари до 31 декември, а не само в един ден. Ако се вземе под внимание обстоятелството, че разходите и приходите се правят ден за ден и за такива периоди (или дори и по тримесечия) се правят изчисления, това е изключително сложно, без да доведе до по-голяма прецизност. Затова се предлага дисконтирането да започне от първата година.

Аргументите на привържениците на тезата, че дисконтирането трябва да започне едва от втората година на проекта са, че инвестицията трябва да бъде направена преди края на първата година. Не може да се каже, че стойността на инвестицията през първата година на икономическия живот на проекта е нещо по-малко от действителната номинална стойност, т.е. през този период дисконтовият фактор е единица.

Ефектът от прилагането на двата начина за дисконтиране от първата и от втората година е показан на табл. VII­12.

Данните в таблицата показват, че за нулевата година дисконтовият фактор е единица. Нулевата година не се дисконтира. Ефектът от дисконтирането от втората година се намира като се сравни сумата на сегашната стойност от

Таблица VII­12

Сравнение на дисконтирането от първата и от втората година на проекта (в левове)

Година на проектаСума

Дисконтиране от първата година

Дисконтиране от втората годинаДисконтов период

Дисконтов фактор 15%

Сегашна стойност 15%

Дисконтов период

Дисконтов фактор 15%

Сегашна стойност 15%

1

20000

1

0,8696

17392

0

1,0000

20000

2

25000

2

0,7561

18902

1

0,8696

21740

3

27000

3

0,6575

17753

2

0,7561

20415

4

30000

4

0,5718

17154

3

0,6575

19725

5

30000

5

0,4972

14916

4

0,5718

17154

Всичко:


132000

х

х

86117

х

х

99034


дисконтирането през първата година със сумата на дисконтирания паричен поток през втората година (99034 ­ 86117 =12917). Разликата е в размера на една дисконтова норма (12917:86117).100=15% или 86117.1,15=99034.

В практиката, както вече беше отбелязано, се прилагат и двете правила. Но по-голяма тежест имат аргументите в полза на това дисконтирането да започне от първата година.

Продължителността на проектният период по принцип трябва да съвпада с икономическия живот на проекта. Обикновено както техническият, така и икономическият живот се определят от завода производител. Ако се оценява сложно съоръжение и техническият живот на основното съоръжение е доста дълъг, икономическият живот може да бъде много по-кратък поради морално остаряване. Както се вижда, икономическият живот зависи от динамичното изменение на технологията. Когато икономическият живот е твърде дълъг, като на метрополитена ­ 30 г., а на един язовир 50 години, то при определяне на разумни граници на икономическия живот на проекта се приема до 25 г. За период по-дълъг от 25 години дисконтовата норма няма да окаже съществено влияние върху избора на проект.

Нека илюстрираме казаното с пример, да покажем ефекта, ако осъществим дисконтирането не до 25, а до 50 г.

Сегашната стойност на АF за 50 г.                         при 15%  e  6,661.

Минус сегашната стойност на АF за 25 г.             при 15%  e  6,464.

Сегашната стойност на АF за периода 26-50 г.    при 15%  e  0,197.

Данните показват, че ако удължим два пъти живота на проекта нормата на възвръщаемост за периода 26-50 г. се увеличава само с 3,1%.

Като се имат предвид грешките при изчисляването на паричните потоци, промените в цените и ценовите съотношения, инфлацията, готовността ефективно да се използва проектът, посоченият процент е незначителен. Но за да няма противоречия и съмнения, може да се извърши дисконтирането и до 50 г., като предварително се знае, че съществени отклонения при оценките на проекта няма да има.

в) Избор на критерии за оценка на инвестиционни проекти

При наличието на няколко възможности за реализация на инвестиционни проекти и в зависимост от възприетия критерий изборът е различен. При използването на различни критерии за оценката на един и същи проект се получават различни резултати и това не дава възможност да се направи еднозначен извод. Поради това се препоръчва да се използват по-голям брой критерии и да се направят допълнителни проучвания, аргументации и анализи и чак след това да се вземе решение.

Между показателите NPV (нетна сегашна стойност), N/K или Pи (отношение на печалбата към инвестициите или рентабилност на инвестициите), IRR (вътрешна норма на възвръщаемост) и r (цена на авансирания капитал) има очевидни взаимовръзки.


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала