Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Класация на алтернативни инвестиционни проекти


където:

ri е цената на i-тия източник на капитал;

Ki -относителното тегло на i-тия източник на капитал в тяхния общ обем, като част от единица.

За определяне на резултатността на IRR се правят сравнения със средната цена на авансирания капитал ®. Сравненията показват, че може да се изпадне в три ситуации (Вж. стр. 61).

За оценката на инвестиционни проекти най-голямо значение имат критериите NPV и IRR. Обаче има ситуации, когато тези критерии си противоречат.

Критерият IRR има някои особености, които затрудняват, а понякога правят невъзможно неговото използване. При други по-особени случай критерият IRR е целесъобразно да се използва съвместно с критерия NPV.

Тези ситуации могат да се характеризират така:

1. Ако алтернативните проекти съществено се различават по големината на паричните потоци, то използването на критерия IRR за избор на проект не дава точна оценка. IRR е относителен показател, поради което е невъзможно да се направят верни изводи при такава ситуация.

2. При оценката на инвестиционните проекти се използват прогнозни данни, които винаги имат стохастичен характер. Анализите и оценките на основата на такива данни са свързани с определен риск. Винаги съществува опасност от грешки при капиталовото бюджетиране. Ето защо ако се използва само абсолютния показател NPV, той не може да даде информация за т.нар. „резервна безопасност на проекта”. Такава информация дават критериите IRR и Pи (рентабилност на инвестициите). Резервната безопасност на проектите е толкова по-голяма, колкото са по-високи стойностите на критериите IRR и Pи. От позициите на риска два проекта могат да се сравняват по критериите IRR и Pи, но не и по критерия NPV. Това показва, че единствено по NPV не може да се вземе аргументирано решение.

3. Зависимостта на NPV от дисконтовата норма ® е нелинейна. Тя може да бъде силна и слаба. Степента на зависимост се определя от динамиката на паричните потоци на приходите и разходите и на чистия паричен поток. Изменението на коефициента на дисконтиране, следователно, различно влияе върху значението на NPV.

4. За проектите, при които различните промени в паричните потоци не са толкова съществени, а също така и динамиката им не се различава значително, критерият IRR показва максималното равнище на инвестиционните разходи или минималното равнище на намаляване на чистия паричен поток. В случая критерият IRR не дава възможност да се различат ситуациите, в които цената на капитала се променя. Ако цената на инвестициите на два алтернативни проекта е по-малка, отколкото е значението на IRR, то изборът на проект може да стане само с допълнителни критерии. За изясняване на разглеждания въпрос нека да посочим следния пример.


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала