Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Класация на алтернативни инвестиционни проекти


Пример3. В табл. VII-13 са изложени изходни данни по два алтернативни проекта. Изисква се да бъде избран един от тях при условие, че цената на капитала, предназначена за инвестиране в проекта е: а) 8%, б) 15%.

Таблица VII­13

Изходни данни за анализ на алтернативни проекти

Проект

Стойност на инвестициите

Паричен поток по години

IRR, %

Точката на Фишер1-ва

2-ра

3-та


%

NPV

А

-100

90

45

9

30,0

9,82

26,06

В

-100

10

50

100

20,4

9,82

26,06

В-А

0

-80

5

91

9,82

­

­


Използването на критерия IRR показва, че и двата проекта в ситуация (а) и в ситуация (б) са приемливи и равнопоставени, обаче е невъзможно да се направи избор. Такъв извод не е безупречен. Нека да построим графикa на функцията NPV= за двата проекта.

Фиг. VII­1. Намиране точката на Фишер

Там където се пресичат двете линии (r=9,82%) се определя коефициентът на дисконтиране, при който и двата проекта имат еднаква NPV. Тази пресечна точка се нарича точката на Фишер. Тя разделя ситуациите и дава възможност да се покажат различията между тях [ситуациите (а) и (б)] при използване на критерия NPV. В ситуация (а) се предпочита проект А. Той има по-висока стойност на NPV. Докато в ситуация (б) за предпочитане е проект Б.

По данни от примера и използване на критерия IRR не могат да се определят приоритетите между проектите, не се показват и различия между ситуациите (а) и (б).

Точката на Фишер за проект А и В може да се намери и таблично (табл. VII­13) като IRR на прираста на потока (В-А).


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала