Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Класация на алтернативни инвестиционни проекти


5. Съществен недостатък на критерия IRR е, че той не притежава свойството адитивност. Не могат да се сумират два или повече инвестиционни проекта, които могат да се осъществяват едновременно, докато критерият NPV притежава това свойство

NPV.(A+B)=NPV(A)+NPV(B)

IRR.(A+B)IRR(A)+IRR(B).

6. Критерият IRR не може да бъде полезен, когато при анализа не се използва една и съща цена на капитала. Дори и да се възприеме среднопретеглената цена на капитала, пак значението на резултатите варират в зависимост от общоикономическите ситуации в страната, от точността на капиталовото бюджетиране и т.н.

7. Използването на критерия IRR при оценката на инвестиционни проекти с необикновени парични потоци не позволява да се приемат верни решения. В този случай критерият NPV дава възможност да се направят точни оценки на дадената ситуация. Както се вижда, при тях не подхожда критерият IRR. В някои случаи този критерий може да доведе до обосновано решение, но с помощта на IRR (точката на Фишер).

г) Избор на проект при разлика в срока на експлоатация

Понякога се налага избор на проекти с различна продължителност. При такава ситуация се създават проблеми и това е предпоставка за възникването на нееднозначна оценка на ефективността на проектите. Нека проектите А и Б имат икономически експлоатационен живот съответно i и j години. За да се направи оценка на тези два проекта е необходимо да се извърши следното:

1. Да се намери общото кратно (z) за експлоатационния живот на проектите.

2. Всеки един проект да се разглежда като повтарящ се в периода z.

3. Да се избере онзи повтарящ се проект, който има най-голяма стойност на NPV. Сумата на NPV на повтарящите се потоци се изчислява

където:

NPV1, 2, 3... е нетната стойност на изходния, повтарящ се проект за първата, втората и т.н. години на реализация на проекта;

r ­ коефициентът на дисконтиране като част от единица;

i ­ продължителността на проекта;

n ­ броят на повторенията на NPV1 (изходният проект).

Определянето на по-ефективния проект става на основата на съпоставката на данните за NPV от разглежданите проекти. Предложената формула например за проект А показва, че след края на експлоатационния си период проектът ще се повтори ­ повтарят се инвестициите и доходите.


Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала