Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Класификация на счетоводните сметки. Необходимост. Критерии. Приложение на отделните видове сметки


Класификация на счетоводните сметки. Необходимост. Критерии. Приложение на отделните видове сметки.


1. Класификация според връзката на счетоводните сметки с баланса биват 2 вида:

1. активни – за ресурси и разходи

2. пасивни – за СК, пасиви и приходи

Като активни и пасивни сметки би следвало да могат да се определят и сметки, които временно отразяват някакъв показател във връзка с А, СК, П.

Напр: ако правим разходи за дейността и влагаме матерали за произв., ползваме вода, ток, т.е. ресурсите преминават стойностно в друга форма докато се превърнат в подходяща форма за нашите цели. Сметките за разходите се държат като активни сметки, а сметките за приходите като пасивни.

3. смесени сметки (активо-пасивни) – напр: сметка персонал, печалби и загуби

Предприятието влиза в 2 вида отношения с персонала:

 • отношения на вземания, ако е приело политика да плаща аванси. Срещу парични средства изплатени като аванс възниква отношение на вземане от персонала. Тогава сметката персонал се използва като активна:

 • отношения на задължения по начислени заплати. За тях сметка Персонал се явява като пасивна и ако от минали периоди има неплатени заплати салдото на тази сметка показва

В баланса винаги има 2 балансови статии. При сметка Персонал синтетичните сметки имат смесени обороти, а аналитично трябва да се създава показател за задълженията и за вземанията, авансите. Тогава сметка Персонал ще има две начални салда Д и К, а на аналитично ниво по отделните индивиди трябва да се създава допълнително аналитична инфо за двата вида отношения.

Сметка печалба и загуба е смесена. В аналитичен аспект салдото към всеки момент я прави или активна или пасивна.

Може да има и други видове смесени сметки. Например смесена една балансова сметка (активна или пасивна) с операционна (за отчитане на приходи и разходи).


2. Класификация във връзка със строежа на баланса - активните и пасивните сметки могат да бъдат разделени:

2.1. Основни сметки – отговарящи на основните балансови статии, т.е. отразяват имуществено и финансово състояние. Това са сметки предназначени да създават показатели за имущ. и фин. състояние. Те отразяват всички активи като носител на обща собственост, позволяват да се извлича инфо за нереалните активи, отразяват показатели за структурата на СК и за източниците на привлечен капитал, както и задълженията свързани с придобити ресурси, оставащи кратко време в актива на предприятието (задълж. към бюджета, соц. осиг...)

Основните сметки се разделят на:

 • вещни (инвентарни) – предназначени за отчитане на материални блага
  Вещните сметки са свързани с търсената материална отговорност за отчитаните в тях обекти. Т.е. към всички данни в тези сметки има данни за материално отговорно лице, за наличността им по складов, по видове. Към вещните сметки винаги се влагат аналитични сметки


 • разчетни сметки:

 • за вземания (активни)

 • за задължения (пасивни)


 • капиталови сметки:

 • за собствен капитал

 • за резерви

 • за финансов резултат – печалба, загубаМатериала е изпратен от: Румен Кирилов
Изтегли материала