Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Класификация на счетоводните сметки според икономическото съдържание на отчитаните обекти


Класификация на сч.с-ки според икономическото съдържание на отчитаните обекти

Тази класификация показва какво се отчита чрез всяка с-ка,т.е конкретно с нейна помощ какъв отчетен обект се отразява.Според този признак с-ките си подразделят на следните групи:

-с-ки за отчитане на активи-служат за отразяване на контролирани от предприятието ресурси съобразно с техните потребителски свойства и по място на съхранение или използване.Те си подразделят на 2 подгрупи-с-ки за отчитането на състоянието и измененията на дълготрайните активи(Сгради и конструкции,Машини и оборудване,Програмни продусти и пр) и с-ки за отчитане на състоянието и и зменението на краткотрайните активи(Материали,Стоки и пр.)

С-ки за отчитане на състоянието и изменението на собствения капитал-служат за отразяване на собствнеите източници за придобиване на активи.В тази група 1 с-ка е активна(Непокрита загуба от минали години),др с-ка е активно-пасивна(Печалби и загуби от текущата година),а останалите са пасивни(Основен капитал,Допълнителни разерви,Неразпределена печалба от мин години ипр.)

-с-ки за отчитане на състоянието и измененията на пасивите-служат за отразяване на съществуващи задължения на предприятието,погасяването на които предизвиква намаление на активи или възникване на нови пасиви.Те се подразделят ан 3 подгрупи-с-ки за отчитане на получени заеми(Краткоср.заеми,Облигционни заеми и пр);с-ки за отчитане на конкретно задължение(Персонал,Доставчици и пр);с-ки за отчитане на финансиранията(Финансиране на дълг.активи,Финансиране на текущата дейност и др.)

-с-ки за отчитане на разходите-служат за отразяване на намалението на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или нам.на активите или увел на пасиви.Тези с-ки се подразделят на с-ки за отчитане на разходите от обичайната дейност и на извънредните разходи.Първите се подразделят на 3 групи-за отчитане на разходите според икономическия им характер(Разходи за материали,Разходи за външни услуги и пр);за отчитане на разходите според функционалното им предназначение(Разходи за осн.дейност,Разходи за спомаг.дейност и пр);за отчитане на финансовите разходи(Разходи по валутни операции,Разходи за лихви и пр).Вторите с-ки служат за отразяване на настъпили необичайни разходив дейността на предпр.,каквито са стихиините бедствия(Извънредни разходи)

-с-ки за отчитане на приходите-служат за отразяване на нарастването на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаление на пасиви.Те се подразделята 2 подгрупи-за отчитане на приходите от обичайната дейност и за отчитане на извънредни приходи.Първите се подразделят на с-ки за отчитане на приходи от продажби(Приходи от продажба на ппродукция,на стоки,на услуги ипр);приходи от финансирания(Приходи от финансирания);финансови приходи(Приходи от лихви,от съучастя и пр).Вторите служат за отразяване на случайни,извън обичайната дейност на предприятието,приходи(Извънредни приходи)

-с-ки за отчитане на стоп.процеси-служат за отразяване определен комплекс от взаимосвързани стопански операции.След завършванет на съответния процес те се приключват.Наличието на ДС показва,че процесът все още не е завършен(Доставки,Разходи за осн дейност и пр)

-с-ки за отчитане на стопанско-правни отношения-служат за отразяване на чужди активи,които временно се намират в предприятието;активи,които временно не се намират в стоп оборот на предпр. и др подобни (Чужди материали и нематериални активи,Дебитори по условни вземания и пр.)
Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала