Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Бизнес комуникации и кореспонденция

Конфликти и управление на конфликтите в организацията


Конфликти и управление на конфликтите в организацията


Връзката управление конфликти е сложна и многостранна. Това произтича от следните групи фактори:

  • Социалната организация предполага наличие на множество интереси индивидуални, групови, общоорганизационни, обществени. В процеса на изграждане и развитие на взаимоотношенията - междуличностни, междугрупови, вътрешноорганизационни, на организацията с външни партньори и пр., различните субекти срещат своите интереси. Един от възможните изходи е конфликтът.

  • Управлението е средство за разрешаване на специфични проблеми. Като инструмент за постигане целите на организираните социални общности, управлението решава задачи, свързани с общите усилия на сътрудниците. Управлението непрекъснато се изправя пред следните групи проблеми:

- Несъответствие между желаното и действителното поведение на управлявана подсистема

- Несъответствие между възможния и реално постигнатия от организацията резултат

- Несъответствие между възможната и реалната ефективност на организацията

- Несъответствие между необходимите за постигане на организационните цели ресурси и наличните ресурси

- Несъответствие между желаното качество на произвежданите продукти и тяхното реално качеството


В част от случаите тези проблеми се изострят и еволюират в конфликти.

Организационните конфликти се проявяват в и чрез взаимоотношенията на сътрудниците и, като правило, се опосредстват от груповите явления. Затова за нас е важно да познаваме и отчитаме тези явления върху поведението на хората в организацията.

Поведението на хората в организацията се осъществява в групите. Поради това управленците са заинтересовани да познават и


Материала е изпратен от: ANNA DIMITROVA KARABOYCHEVA
Изтегли материала