Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Конкуренция и нейните форми


Производствените разходи също както и производството са обект на анализ в кратък и в дълъг период. В кратък период разграничаваме постоянни и променливи разходи. Постоянни са тези разходи, между чието изменение и изменението на обема на продукта няма връзка. Общите разходи са равни на променливите разходи. Особен интерес представляват така нарачените предлни разходи. Те показват как се променят общите разходи при безкрайно малка промяна в обема на производството. Постоянните разходи, ако не произведем нито 1 бройка продукция са всъщност загуби, остават неизменни. Ако произведем и продадем 1 бройка продукция, те вече в някаква степен се откупуват, и колкото повече бройки произвеждаме, толкова по-малък е относителният дял на постоянните разходи в стойността на единица продукция. Кривите на средните общи, средните променливи и пределните имат дъгообразна форма, което се дължи на действащия в кратък срок закон за намаляващата възвръщаемост на фактора. Кривите на пределните разходи първи достигат своя минимум и след това започват да нарастват. От този момент нататък започва да действа законът занамаляващата възвръщаемост. Анализът на разходите в дълъг период показва, че тяхната крива или кривата на средните разходи е доста по-полегата. В дълъг срок всички разходи са променливи. Кривата на средните разходи в дълъг срок се нарича обвиваща крива. В дълъг срок, фирмата решава въпроса за технологичния избор, а също за мащаба на производството. Когато започне да се проявява действието на закона за намаляващата възвръщаемост от фактора, фирмата се ориентира към нова технология и към реализиране на икономии от мащаба чрез по-голям обем производство. Но в рамките на конкретен краткосрочен срок, който започва отново да тече, отново започва да действа законът за намаляващата възвръщаемост на фактора. Отново се предприемат нови технологични решения и решения за мащаба, но рано или късно, възможностите и на този извор се изчерпват. В крайна сметка не може да се продаде повече от колкото е платежоспособното търсене на продуктът, а има и други обективни ограничения, например, ако сечението на 1 тръбопровод се увеличи 2 пъти през него ще преминават 4 пъти повече течности. До тук при анализа на производството не бяха включени цените на факторите, нито пък бяха отчетени бюджедтните ограничения на фирмите. Фирмите както и домакинствата разполагат с определен финансов ресурс, в рамките на който могат да оперират. Да приемем, че в своята дейност фирмата включва само факторите капитал и труд. Ако целият си наличен ресурс, фирмата използваше само за капитал тя щеше да се намира някъде по вертикалната ос, ако го използваше само за труд щеше да се намира някъде по хоризонталната ос. Всички междинни комбинации, които включват привличане както на труд, така и на капитал така че бюджетът на фирмата изцяло да се разходва се намират на права наречена изокоста. Изокостата е геометрично място на точки, свързани с пълно изразходване на бюджета на фирмата за привличане в определена комбинация на производствени фактори. При дадени цени на факторите и различни бюджети на фирмата може да се построи цяла съвкупност от такива изокости. Наклонът на изокостата се определя от съотношението на цените на 2-та фактора. Нека върху тази бюджетна конфигурация на фирмата да представим семейство изоквант, виждаме, че една от изоквантите се явява просто допирателна към изокостата. Точката Е е точка, в която производителят е в равновесие, в смисъл, че при съществуващите цени и бюджетен ресурс, той произвежда максимално възможното количество продукция. В точка Е, наклонът на изокостата и на изоквантата съвпадат. Това показва, че производителят достига равновесие тогава, когато от поредната единица левов ресурс вложена за труд получава точно такава изгода, както от поредния лев вложен за капитал. В дълъг срок фирмите могат да маневрират с ресурсите си, т.е. със своя мащаб на действие. В резултат на маневрирането с ресурсите в дълъг срок се проявява връзка


Материала е изпратен от: Слави Йорданов
Изтегли материала