stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-01 02:20:35 [path_image] => /ufiles/2/98/103876/konstitucionno-pravo-13.png [article_excerpt] => 1. Конституционно право . Предмет. Характеристики. Източници. Тройното битие на правото. – Областта на действие на правото е съвместният социален живот в общността. То създава ред от една страна от властващите към гражданите, а от друга между носителите на властта. Тройното му битие се състои 1. пра [meta_keywords] => конституционно,право,предмет,характеристики,източници,тройното,битие,правото,областта,действие [cat] => Право [cat_id] => 28 [scat] => 0 [art_id] => 103876 [title] => Конституционно прaво [article_page] => 1 [article_html] =>

1. Конституционно право . Предмет. Характеристики. Източници.

Тройното битие на правото. – Областта на действие на правото е съвместният социален живот в общността. То създава ред от една страна от властващите към гражданите, а от друга между носителите на властта. Тройното му битие се състои 1. правото като отражение на социалната действителност 2. то дава възможност за бъдеща уредба на правоотношенията 3. само по изключение правото урежда отношения в миналото – например реституцията.

Признаци и функции на правото – то е целенасочено и рационално, абстрактно при създаване на отделните изисквания, има обвързваща роля, публично е. Функции – подреждаща и разпределяща. Правото е основно ср-во чрез което държавата достига реализацията на политически желания и състояния.

Функцията на правото е да регулира/урежда обществените отношение, следователно те са предмета на конституционното право. Обществените отношения, регулирани от КП могат да бъдат разделени на три големи групи:

1. Отношенията, свързани с институционално-функционалната организация на публичната власт – това са основните политически отношения (във връзка с формата на държавно управление и държавно устройство и тези при осъществяването на публичната власт), както и организацията и дейността на органите на публичната власт; както и по-специфичните отношения, свързани с формирането и организация на КС и приемането, изменението и допълнението на конституцията.

2. Обществените отношения, свързани със статуса (правното положение) на личността – това е макрорамката на отношението между държава и социален индивид (две групи отношения: придобиване и загубване на българско гражданство и права, свободи и задължения на гражданите).

3. Отношенията, свързани с основите на икономическата система – отношенията на собствеността, нейните форми и основните икономически принципи.

Публично право и частно право.- Още в римското право е имало деление на публично и частно. Публичното право регламентира положението на държавата, методът на правно регламентиране е едностранно нареждане, а споровете се решават в административни съдилища. Частното регламентира положението на отделни лица, а методът е равнопоставеност. При публичното право органите могат да извършват това по което са компетентни. В гражданското право можеш да направиш всичко, което не е забранено. Клонове на публичното право са - международното, административното и финансовото. При частното право – семейно, авторско.

1. Конституционно право – предмет, метод, характеристики.

Според някои автори предмет на регулиране на КП са обществените отношения, които определят основните черти на икономическата с-ма и политическата организация на обществото, отразяващи суверенитета на народа..Според някои теоретици КП е надстройка, която създава механизми и процедури за съществуване на другите правни отрасли. Според други същност и главен елемент на предмета на КП е регулирането на нормотворческата дейност на държавните органи. В гражданското об-во властта на държавата е конституционно ограничена. Освен това тя се основава на народния суверенитет. КП установява основните положения и принципи на организация и дейност на държавните органи. Гражданинът е основен фактор в осъществяването на държавната власт. Необходимо е да се посочат групите от обществени взаимоотношения, регулирани от КП : 1. Основните политически отношения – форма на държавно управление. 2. Основите на икономическата система – собствеността. 3. правното положение на гражданите а) придобиване и загубване на българско гражданство б) права, свободи и задължения на гражданите. 4. Организацията на Народното събрание – избирателните отношения. 5, основите на изпълнителната власт. 6. Основите на съдебната власт. 7 Организацията и дейността на Конституционния съд. 8. Изменения и допълнения на Конституцията.. КРБ е основният юридически източник на КП. За степента на развитост на об-то се съди по целия комплекс от конституционни права и свободи на гражданите. Отрасълът КП е с-ма от правни норми, които регулират специфични по характер обществени отношения. Правният институт е с-ма от правни норми, които регулират тесен кръг от обществени отношения . Например институтът българско гражданство се състои от норми, уреждащи придобиването и загубването му. Само най-значимите обществени отношения се регулират от нормите на Конституцията. Поради исторически и национални особености отрасълът носи различни наименования: държавно право, публично право, КП. В КП на РБ се е утвърдил класическият възглед, че юридически източници на този отрасъл са: конституцията, законите за нейното изменение и допълнение, обикновените закони и подзаконови актове. Правоотношението е обществено отношение регулирано от нормите на правото. Конституционноправните отношения възникват при осъществяването на публичната власт, народния суверенитет и при упражняване правата и свободите на гражданите. Характерно за тези отношения е че са властнически (НС и МС), политически, поне един от субектите на правоотношението е държавен орган. За да бъде трансформирано общественото отношение като правоотношение, страните в него трябва да са правоспособни и дееспособни. (опр) Субектите на КП отношения са обособени в 2 групи: 1.колективни – народът, избирателният корпус, държавните организации, НС 2. индивидуални – президентът, председателите, политическите представители в НС, гл.прокурор, министрите

[url] => pravo [cpages] => 64 [image_path_1] => /ufiles/2/98/103876/konstitucionno-pravo-13-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/98/103876/konstitucionno-pravo-13-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Минка Георгиева [user_id] => 12969 )