Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Корпоративни финансиК о р п о р а т и в н и ф и н а н с и


 1. Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър.

 2. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи.

 3. Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети. Рентабилност и ликвидност – основни финансови принципи в управлението на фирмата. Показатели за оценка на финансовото състояние – видове, начин на изчисляване и същност.

 4. Стойност на парите във времето и цена на финансовите активи. Бъдеща и настояща стойност. Определяне на настоящата стойност.

 5. Отчитане риска при инвестиционните решения. Риск и възвръщаемост. Измерване на риска: дисперсия, стандартно отклонение, бета коефициент.

 6. Модел за оценка на капиталовите активи (МОКА). Линия на пазара на ценни книжа. Теория на портфейла.

 7. Капиталово бюджетиране: същност, етапи и методи за оценка.

 8. Съвременни методи за оценка и избор на инвестиционни проекти – нетна настояща стойност (ННС), вътрешна норма на дохода (ВНД), индекс на рентабилността (ИР). Предимства на ННС пред останалите методи.

 9. Анализ на критичните съотношения (Break Even анализ). Определяне на минимално необходимо количество на продажбите.

 10. Дългосрочно финансиране на фирмата. Видове и структура на източниците на капитал на фирмите. Парични и капиталови пазари.

 11. Собствено финансиране на фирмата. Прав на акционерите. Финансиране за сметка на неразпределената печалба. Цена на собственото финансиране.

 12. Кредитно финансиране. Цена на кредитното финансиране.

 13. Среднопретеглена цена на капитала.

 14. Финансовия лизинг като особена форма на дългосрочно финансиране.

 15. Капиталова структура и финансов лийвъридж. Собствен и привлечен капитал. Измерване на финансовия лийвъридж. Избор на финансиращ вариант. Влияние на капиталовата структура върху стойността на фирмата.

 16. Дивидентна политика на фирмата. Остатъчна теория на дивидентите. Връзка между дивидентната политика и цената на акциите.

 17. Управление на работния капитал на фирмата, същност и структура. Показатели за измерване на обращаемостта и фактори за нейното ускоряване.

 18. Финансово планиране и стратегия. Метод “Процент на продажбите”, на паричния бюджет, метод на анализа на приключването без загуба.Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала