Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Корпоративни финанси


 1. Нетни приходи от продажби /без ДДС/

 2. себестойност на продажбите

 3. = Брутна печалба

 4. Административни и маркетингови разходи

 5. = Печалба преди лихви и данъци

 6. +/– Лихви по банкови кредити и облигации

 7. = Облагаема печалба /печалба преди данъците/

 8. Данъци

 9. = Нетна (чиста) печалба

 10. Дивиденти /Ако се реши да се изплащат/

 11. = Неразпределената печалба


1) – 2) = 3) – 4) = 5) – 6) = 7) – 8) = 9) – 10) = 11)


Разлика между счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи:

СБ – моментна статична картина към днешна дата на фирмата.

ОПР – за определен период – периода от 30.09.00г. до 30.10.00г.


Печалбите се измерват на база натрупване т.е. приходите и разходите се записват в момента, в който те възникват.

Продажбата на консигнация се сключват като първи в давен период въпреки, че парите могат да не бъдат получени през този период. Всички разходи свързани с продажбата се записват като разходи за този период, дори някой от плащанията да са отложени.

Следователно отчета за приходи и разходи съдържа множество непарични статии, които отразяват промените на вземания и записи. Други непарични статии включват амортизации, преоценки и резерви. Отчета за приходите и разходите не документира парични потоци и не показва краткосрочната ликвидност на компанията.

Взаимовръзка на финансовия мениджмънт със счетоводството.

Основната функция на счетоводителя е да предлага информация за измерване на дейността на фирмата, за оценка на нетната финансова позиция за определяне размера на данъците, които трябва да бъдат платени. Счетоводителя подготвя финансовите отчети, които разкриват доходите и разходите чрез метода на натрупването.

Финансовия мениджър поставя основно ударение на паричните потоци, като по този начин осигурява платежоспособността на фирмата.

Пример: Корпорация занимаваща се с препродажба на яхти, в края на календарната година продава яхта за 100 000$. Яхтата е купена през годината за 80 000$, като е изцяло изплатена от фирмата.


Счетоводна гледна точка

Счетоводителят изготвя отчета за приходите и разходите:

Приходи от продажби 100 000$

Разходи 80 000$


Нетна печалба 20 000$

Финансова гледна точка

Финансовия мениджър изготвя отчета на паричния поток:

Входящ паричен поток 0 !!!

Изходящ паричен поток 80 000$


Нетен паричен поток – 80 000$


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала