Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Косвените данъци в РБългария


1.Чрез прихващане от други задължения към бюджета в това число и задължителни здравни и социални осигуровки.

2. Приспадане от задълженията по ДДС от следващия, по следващия, т.е. през следващите три данъчни периода.

3. Извършване на данъчна ревизия и ефективно връщане на дължимия данъчен кредит. Срока на възстановяване е 45 дни от датата на последната данъчна декларация.

Важно за ДДС е данъчния му период. В България е един месец. В рамките на този месец данъчно задължените лица определят и декларират пред данъчните власти сумата на продажбите, начисления ДДС върху продажбите, сумата на покупките и начислените върху тях ДДС и накрая определят дължимото ДДС като разлика между ДДС върху продажбите минус ДДС върху покупките. Данъчното задължение трябва да бъде преведено по сметката на държавния бюджет до 14 число на следващия месец в същия срок трябва да бъде подадена и месечната декларация на данъка.

ДДС подлежи на годишно деклариране до 31.03. Данъчно задължените лица подготвят годишна данъчна декларация, с която определят годишно данъчно задължение, приспадат от него внесения през годината данък и въз основа на това довнасят, а в обратния случай е възможно прихващане на данъка.

Данъчни субекти (задължени лица по ДДС), са регистрираните за целите на ДДС търговци. Възможни са два типа регистрации:

  • задължителна регистрация и доброволна регистрация.

Задължителната регистрация трябва да се извърши когато даден търговец извършва облагаеми продажби за последните 12 месеца на стойност превишаваща 50 000 лв. След като се регистрира фирмата си по ДДС търговеца е длъжен в 14 дневен срок да се обърне към тетиториалната дирекция на НАП с молба за регистрация. Данъчната основа според закона – в ДО на ДДС фигурира начисления Акциз / Мито при условие, че стоките (услугите) са вносни.

Цената ДДС може = пълната себестойност + печалба + мита + акцизи (ако е облагаема с акциз) + 1,2 кумулация на коствените данъци.

Данъчните размери на ДДС са три :

а) основен данъчен размер – 20 % (всички облагаеми доставки);

б) облегчителен (насърчителен) данъчен размер – 7 % (организиран туризъм, настанявамне в хотели);

в) 0 % размер за определени продажби. С 0 % се облага износа на стоки от България за други страни нечленуващи в ЕС.

Съществуват широк кръг от услуги, които не се облагат с ДДС (здравеопазните услуги, образователните услуги, финансовите услуги, брокерски услуги, различни банкови услуги и др.).

Данъчен кредит при ДДС – означава стойността на начисления и платен данък върху покупките за даден период от време (напр. 1 месец).

Регистрацията по ДДС води до поемане на определени задължения. Те са свързване с водене на допълнителни регистри, водене от счетоводителя на дневник за покупките и дневник за продажбите. Те се водят чрез програмни продукти изтеглени от интернет сайта на НАП. В тези регистри се описва по отделно всички фактури, закупени материали, консумативи, ел.енергия, закупени машини и др. облагаеми доставки и необлагаеми.

Тези регистри служат за контрол на изчисляване на формата на данъчното задължение. По силата на членството на България в ЕС, фирмите които извършват вътреобщностни доставки са длъжни да водят и др. регистър (не е точно счетоводен) – интрастат декларация. Данъчно задължените лица издават данъчни фактури за извършени от тях продажби, които се отличават от опростените фактури, че имат отделен ред за начисляване на ДДС. Имат право на данъчен кредит, който се определя чрез начисления данък за покупките.


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала