Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Краткотрайни финансови активи


11. Краткотрайни (текущи) финансови средства – парични средства и финансови активи в предприятието и банките.Характеристика на краткотрайните финансови средства в предприятието и в банките

Финансовите средства са вид краткотрайни активи, които са част от финансовите ресурси на предприятието. Отличават се с голямата си ликвидност- лесно се трансформират в друг вид счетоводни обекти. Към финансовите средства се причисляват:

  • паричните средства в левове;

  • паричните средства във валута;

  • краткосрочните инвестиции- собствени и чужди акции и облигации (включителни и държавни) с характер на краткотрайни активи, наричани финансови инструменти, държани за търгуване или заложени като обезпечение, както и благородните метали и скъпоценните камъни.

Относително самостоятелно значение имат предоставените краткосрочни заеми, т.е. краткосрочните вземания със срок на изизскуемост до 12 месеца.

В НСС 7 Отчети за паричните потоци паричните средства се определят като краткотрайни активи в парични наличности или в парични еквиваленти. Паричните наличности са средствата, които се намират в касата в края на работния ден и тези които са в различни банкови сметки под формата на безсрочно депозити. Паричните средства във валута се отчитат по ЦВК за деня. Паричните еквиваленти са краткосрочните и бързо ликвидни активи, които лесно могат да бъдат трансформирани в парични наличности. Към тях се отнасят чековете, срочни депозити, полици и други подобни финансови инструменти за които не съществува значителен риск от промяна на стойността им при операциите по конвертирането им. Тук се включват и краткосрочните финансови активи, които са с падеж до 3 месеца от придобиването им.

Към паричните средства се отнасят и дадените аванси на подотчетни лица тъй като до момента на отчитането им се счита, че те не са напуснали предприятието (това е така защото когато подотчетното лице покаже оправдателен документ това се отчита като разход).

Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала