Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Краткотрайни финансови активи


-облигации с отстъпка

-облигации, заменили просрочените лихви


Благородните метали (злато, платина и сребро) и скъпоценните камъни са вид краткотрайни финансови активи, когато те се използват парични средства. Стопанските операции по тяхното отчитане, както и самото им отчитане не се отличават от това на акциите, облигациите и ценните книжа.Документи-ПКО,РКО,Касова книга, НП,АН, чекове, дан.фактури, договори и др.

Счетоводни сметки

Гр. 50 Парични средства- метките в групата са активни, балансови сметки. Увеличенията по тях счетоводно се отразяват в дебита им и обратно, намаленията в кредита.Аналитичното отчитане се организира според нуждите на предприятието, отчитайки спецификата на неговата дейност.

  • см. 500 – активна, балансова, основна. Дт се освен при постъпване на суми и при връщане на неизползваните средства . Кт се при плащане на суми. Аналитичното отчитане има смисъл  тогава , когато предприятието използва повече от една каса (по видове касиери, по банки и други признаци в зависимост от вида на операциите).

  • см. 501 – води се по видове валута, по текуща оценка и задължително левова равностойност към момента на придобиване . Периодичната оценка според ЗЗС е по ЦК на БНБ. Дт се с увеличенията при покупка, оценка в увеличение, излишъци, а се Кт с намаленията при продажба, плащане, липси, преоценка в намаление и др.

  • см. 502 - активна, балансова, основна. Дт се с увеличенията при внесени от касиера суми в РС, при продажба на стоки, с получени записани дялови вноски , както и за внесените парични вноски, с получени суми за неустойки, глоби,вреди и загуби, за продадени краткосрочни ФА, получени дивиденти от съучастие, получени заеми, получени дарения и други. Кт се с намаленията при изтегляне на суми от РС от касиера, изплатеви задължения към доставчици или кредитори, различни данъчни плащания, изплатени глоби и неустойки, разходи за ВУ и други. Аналиично отчитане при разплащателните сметки има, когато предприятието се обслужва от няколко банки и когато има повече от една банкови сметки.

  • см. 503 използва се аналогично при операции с чужда валута


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала