Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Краткотрайни финансови активи


Краткосрочните финансови активи (още наречени краткосрочни инвестиции)- акции и облигации, които за разлика от ценните книжа с характер на инвестиции, се придобиват и се използват с цел повишаване на положителните разлики между курс „купува“ и „продава“. Тези акции могат да бъдат собствени и чужди.

  • Чуждите се държат за търгуване или се залагат като обезпечение, отчитат се по цена на придобиване, както и държавните облигации.

По замисъла на Закона за счетоводството вид краткосрочни инвестиции са и благородните метали и скъпоценните камъни. Благородните метали, скъпоценните камъни и операциите с тях са типични за финансовата сфера. С малки изключения те не са обект на внимание в дейностите, характерни за нефинансовата сфера. В предприятието обикновено имат вид на производствени запаси като се прилага специализиран за тях режим на съхранение, движение и отчитане.

Покупко- продажба на ценни книжа се осъществява на фондовите борси. Дилърите са посредниците по тези сделки. Съвкупността от акциите и облигациите, с които разполага едно предприятие формира неговия портфейл. Изграждането му и ефективното му управление може значително да допринесе за подобряването на финансовото състояние на предприятието.

  • Собствени:

  • Акции- емитират се от акционерните дружества. Това става както при учредяването на дружеството, така и след това. Акцията е равна част от основния капитал на акционерното дружество, обикновено с числа кратни на 10. Може да има няколко оценки или стойности:

  • номинална- обозначена е на акцията и е адекватна определена част от основния капитал.

  • емисионна- по която се продават, но според Търговския закон не може да бъде по- малка от номиналната.

  • фактическа- равна е на стойностния израз на ликвидационния дял, т.е. този дял от ликвидационния капитал, който се получава като частно между неговия размер и броя на издадените акции.

  • борсова- формира се на фондовата борса според търсенето и предлагането, т.е. се влияе от борсовия курс.

  • Облигации- подобно на акциите са ценни книжа, които се емитират във връзка с придобиването на чужди средтва под формата на облигационни заеми. Когато са с характер на краткосрочни изнвестиции, операциите с тях целят получаване на положителни разлики от курс „купува“ и „продава“, при продажба носят лихва на облигатера.


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала