Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Краткотрайни финансови активи
Предоставените краткосрочни заеми имат характер на вземания, типични за банките. В останалите предприятия операциите са възможни единствено , ако са включени в обхвата на предмета на дейността. Тези заеми се предоставят с определена цел: ремонти, придобиване на ДА и др. Би могло да се предоставят заеми и на лица от персонала.В банките

Всички придобити финансови активи, които банката задържа за срок от 1 година се отнасят към групата на краткотрайните финансови активи. Това са: акции, облигации (собствени и чужди), благородни метали, скъпоценни камъни и др. Те могат да бъдат в лева и валута, оценяват се по цена на придобиване и подлежат на последваща оценка при годишното приключване в банките.

За счетоводното отчитане се използват сметките от подгрупи:

 • 511- Финансови активи, държани за търгуване;

 • 512- Изкупени собствени акции;

 • 513- Финансови активи, заложени като обезпечение;

 • 514- Изкупени собствени облигации;

 • 515- Държавни ценни книжа;

 • 516- Благородни метали и скъпоценни камъни

Те са активни, балансови, синтетични, парични сметки. Дебитират се при увеличение, а се кредитират при намаление.
Според НСС 32:

 • Финансов инструмент е договор, от който произтича едновременно финансов актив за едно предприятие и финансов пасив или инструмент на собствения капитал за друго предприятие.

 • Финансов актив е актив, който представлява:

 • парична сума;

 • договорно право за:

 • получаване на парични суми или финансов актив от друго предприятие;

 • размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално благоприятни условия;

 • инструмент на собствения капитал на друго предприятие.


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала