Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Краткотрайни финансови активи
Класификация на финансовите активи

Финансовите активи, независимо от целта на придобиване или издаване, когато са част от портфейл, се класифицират в зависимост от целта, която предприятието си е поставило за постигане с портфейла.

  • Финансови активи за търгуване - придобити или издадени от предприятието с цел получаване на печалба, произтичащи от краткосрочни колебания в цените;

  • Финансови активи на падеж - придобити от предприятието с цел съхраняване до настъпване на падежа им.При възникване на непредвидими обстоятелства предприятието може да ги продаде или размени на дата, различна от датата на падежа, независимо от първоначалната цел при класифицирането им;

  • Издадени финансови активи - издадени от предприятието посредством директно осигуряване на пари, стоки или услуги на дебитори;

  • Финансови активи за продажба - всички финансови активи, които не могат да се класифицират в предходните категории.

Първоначално отчитане на финансовите инструменти

Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното им завеждане по себестойност, която включва:

  • справедливата стойност на финансовия инструмент, коригирана с всички отбиви и надбавки, проявили се при осъществяване на сделката;

  • преките разходи, които могат надеждно да бъдат измерени и съотнесени към финансовия инструмент, като:

  • хонорари, комисиони и други възнаграждения, изплатени на агенти, брокери, консултанти, дилъри и други пряко ангажирани със сделката лица;

  • налози, такси, разрешения и други, изплатени на борси и на държавни органи;

  • трансферни данъци и мита и други.

  • в стойността на финансовите инструменти не се включват разпределяемите разходи, произтичащи от дейността на предприятието, независимо от възприетата счетоводна политика.


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала