Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Краткотрайни финансови активиФинансовите инструменти се отчитат по:

  • метода "дата на договаряне" - намират счетоводно отражение към датата, на която предприятието е станало страна по договор за финансов инструмент.


Този метод задължително се прилага за отчитане на следните класификационни групи:

  • финансовите активи и финансовите пасиви на падеж;

  • издадените финансови активи и финансови пасиви;

  • финансовите активи и финансовите пасиви за търгуване, когато те са безусловни: финансови инструменти, изискващи изпълнение на бъдеща дата или в определен бъдещ период, което изпълнение е договорено и неотменимо от която и да е от страните по договора.

  • метода "дата на изпълнение" - намира счетоводно отражение към датата, на която се прехвърля собствеността върху тях, независимо от договорената за прехвърляне дата.По този метод се отчитат всички финансови инструменти, за които не може да се приложи методът "дата на договаряне".

Парични средства в лева и валута


Платежна сметка е сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежни услуги, използвана за изпълнението на платежни операции. Плащане от платежни сметки може да се извършва само по нареждане или с предварително съгласие на титуляря до размера и при условията, поставени от титуляря на сметката. Откриването на платежна сметка се извършва след подписването на рамков договор за предоставяне на платежни услуги между доставчика на платежни услуги и ползвателя на платежни услуги,

Разплащателната сметка, наричана още текуща сметка, е наличността на парични средства на даден клиент, които се съхраняват от банка, и с които той има желание да разполага във всеки момент, без изчакването на каквито и да било срокове.Текущата сметка дава възможност да се извършват лесно всички плащания чрез банков превод, директен дебит, нареждания, чекове и т.н. Поддържа се редовно наличността на средства в банковата сметка чрез приходи, заплати, пенсии, заплащания.Тази сметка е същевременно и източник за разплащанията, които трябва да се правят към други сметки, като например, за пенсионни влогове, спестявания и инвестиции. Разплащателните операции се документират с платежни документи, които отговарят на изискванията на банковия стандарт за платежни документи (БУС). Закриването на разплащателна сметка се извършва при прекратяване на рамковия договор, на основание на който тя е открита.


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала