Сряда, 27- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Курсова работа по Дистрибуционна политика


С решение №35 от 10.03.1989 г. на МС се образува фирма с държавно имущество “ДОБРУДЖА” - Силистра, с предмет на дейност производство на памучни и тип памучни прежди и тъкани. През 1992 г. по Търговския закон и Решение на МС, Дружеството се пререгистрира в “ДОБРУДЖА” ЕООД. След преоценка на активите по 179 ПМС, през 1995 г. същото е преобразувано в “ДОБРУДЖА” ЕАД. През 1997 г. с решение №1062 от 10.09.1997 г. на Силистренски окръжен съд Дружеството е преименувано в “ДОБРУДЖА” АД с предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ПАМУЧНИ И ТИП ПАМУЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

Основна цел на Дружеството е ориентиране към изграждане на стабилни пазарни позиции чрез доставяне на клиентите продукти с високо качество, които да задоволяват техните нужди на приемливи цени.

Дружеството може да постигне всичко това само с непрекъснато подобряване на качеството на произвежданата и доставяна на клиентите продукция.

С тази переспектива е изградена и внедрена в “ДОБРУДЖА” АД Система по качество - ИСО 9002, която дава възможност да се овладеят и ръководят по-добре всички етапи на производствения цикъл и да се повиши нивото на качеството на произвежданата продукция, и да се намалят разходите и загубите от лошо качество.

В резултат на сключената приватизационна сделка 80% от капитала на “Добруджа” ЕАД става притежание на РМД “Добруджа 97” АД, 20% на право имащи да придобият акции по член 5, ал.2, т.1,2,3,4,5 от ЗППДОП.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ


Структурата на капитала на фирмата е привлечен и собствен. Размерът на собствения капитал към 31.12.1997 г. е 1141105 хил.лв. и 1146473 хил.лв. към 31.12.1998г. главно за сметка на реализирана печалба през съответните години. А през последната година и за сметка на допълнителния капитал и премийни разлики между номинал и цена на новоемитирани акции. Съществен дял - 223 115 хил.лв. има и преоценъчният резерв, формиран в резултат на осъвременяване стойността на ДМА.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала