Неделя, 18- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Курсова работа по корпоративни финанси




ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ



ДИСЦИПЛИНА: КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ






Семестриален изпитен казус № 1

          Фирма “Нора”АД, гр. София към 31. 03. 2010 г. представя следния счетоводен баланс за 2009 г.:

  Активи

Балансова позиция

Сума

А. Дълготрайни активи

 

I. Производствени и търговси сгради

30000



II. Машини и съоръжения

20000



III Участия /акции/

5000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III/

55000

Б. Краткотрайни активи

 

I. Материални запаси

20000



II. Краткосрочни фирмени ценни книжа

5000



III. Търговски ценни книжа

5000



IV. Разплащателни сметки

5000



V. Наличности в касата

6000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II + III + IV + V/

41000

 

3.

Сумата по актива /A + Б/

96000

Пасиви

 

 

 

А. Собствен капитал

 

I. Основен капитал

22000



II. Резерви /целеви, общи, специализирани/

4000



III. Неразпределена печалба

4000



IV. Текуща печалба за периода

10000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III + IV/

40000

Б.Привлечен капитал

 

I. Дългосрочни и средносрочни кредити

26000



II. Краткосрочни кредити

30000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II/

56000

 

3.

Сума на пасива /А + Б/

96000


За 2009 г. фирмата е реализирала продажби в размер на 70000 лв.. Иска се:


Материала е изпратен от: Росица Димова




Изтегли материала