Събота, 18- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Латински


PARS PRIORМорфологията е наука за думата като словоформа, т.е. за формите на думите и за граматичните значения, които се свързват с тях, за категориите, обединяващи сродните граматични значения, за класовете думи, обединени от общи лексико-граматични характеристики.1

Граматични понятия

Морфема е най-малката съставяща на думата, неразложима на други значещи елементи двупланова единица на езика, която има материално изражение и съответстващо му съдържание.

Традиционно морфемите се делят на корен, представка, наставка, окончание и съединителна морфема.

Коренът е главната морфема в думата и е основен носител на нейното лексикално значение, например корен в думите na-tus, na-tūra, na-tūrālis е na-; в думите pater, patria, patrimonium, patrius коренът е patr-.

Представката (префиксът) е морфема, която стои пред корена или пред друга представка, например pro-ăvus, con-cordia, dis-cordia, ab-eo, pro-dūco, per-fĭcio.

Наставката (суфиксът) е морфема, която стои след корена или след други наставки, например: na-tūr(a), na-tio(n), audī-tu(s), reg-īna, aur-eu(s); dic-t-(o), ag-it-(o), con-tic-e-sc-o.

Съединителни морфеми - те не са носители на граматически значения, а имат само структурна функция в думата. В латински това са кратките гласни ĭ ĕ, ŭ. Наричат се още тематични гласни.

Прието е морфемите да се делят на два типа – лексикални и граматични.

Лексикалните морфеми носят основното речниково значение на думата или пък служат за образуване на нови думи, на нови лексеми. Тук спадат традиционно наричаните корен, словообразувателните представки и наставки, съединителните морфеми. Лексикалните морфеми са обект на лексикологията като дял от езикознанието.

Граматичните морфеми служат за образуване на словоформите на дадена дума, те са носители на граматикализираните значения в езика и на формалните показатели на тези значения. Граматичните морфеми са обект на изучаване в морфологията като дял от граматиката и езикознанието.

Основата е съвкупността от лексикалните морфеми на дадена дума. На практика тя се получава след като се отстранят граматичните морфеми, ако ги има: scrib-o, reg-ĭs.

От семантично гледище основата е носител на лексикално значение. От структурно гледище основата е част от думата, която се състои от корен и афикси (префикси и суфикси). От словоизменително гледище основа е онази част от думата, от която са образувани формите на даден клас от нейната парадигма: scrib-o, scrib-am, scrib-e-ba-m.


Материала е изпратен от: Никола Георгиев
Изтегли материала