Пон, 18- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Лекции по Геология- 1


магмата, но трябва да се отбележи, че точно разликата в плътностите на магмата и на вместващите скали е тази, която определя най-много морфологическата им характеристика. Другите причини като вискозитет на магмата и режим на напреженията във вместващата среда имат само допълнително влияние. Това е дало основание на Хол (Hall, 1987) да отдели в плутоничната асоциация от магмени тела два различни стила на интрузия, които образуват различаващи се морфологически тела. Тези стилове (класове) той нарича фелзични (A) и мафични (B) интрузии.

Фелзичните магми (гранити, сиенити и др.) са по-малко плътни от повечето от често срещащите се вместващи скали. Обратно, мафичните магми (базалт, андезит) са подобни по плътност на повечето от метаморфните гранити от магматично или утаечно начало, както и на твърдия гранит, въпреки че те не са по-плътни от базичните и ултрабазичните скали и метаморфните им еквиваленти. Ниско плътностните магми се характеризират с интрузивни механизми, свързани с изкачването на магма, поради плаваемостта й и с нагъването на вместващите скали. При вместването на високо-плътностните магми има много близко подобие с условията на хидростатично равновесие между магма и вместваща скала.


1.2.1. Плутонична асоциация

А. Фелзични интрузии

Фелзичните магмени тела са преобладаващо несъгласни и са настанени всред силно дислоцирани земни пластове, по вертикални разломи или в готови междинни пространства.Общият термин за всяко тяло изградено от плутонични скали е плутон. В този термин не се влага определено геометрично съдържание.

А.1. Щок. Щокът е тяло с грубо цилиндрична форма и неголеми размери на напречното си сечение (обикновено под 100 км2) пробило пътя си чрез разкъсване на отгоре лежащите скали и постепенното им раздробяване (Фиг. 5.0). Отварянето на пространството и разрушаването на покриващите магмата блокове става по гравитационни причини, поради плътностния контраст. Във вместващите скали първо проникват отделни жили от същия магмен материал, после отделните фрагменти от тях се доразчупват и обгръщат от магмата, за да се превърнат в по-едри или по-дребни ксенолити. Обилието на ксенолити (ксенос= чужди, гр.) намалява с отдалечаването от горния контакт на тялото като размерите им стават все по-малки, а формата им - все по- заоблена от взаимодействието с магмата. Ако ксенолитите не са се придвижвали много в заобикалящата ги магма, чрез тяхното измерване и картиране е възможно да се направят сравнения със заобикалящите тялото вместващи скали (ghost stratigraphy =стратиграфиране по т.н. сенчести или призрачни структури). Липсата на ксенолити в


Материала е изпратен от: Васил Кокарешков
Изтегли материала