Вторник, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Лекции по Геология- 1


лавите са базалтови или диабазови по състав, но се срещат и андезитови и дори с трахитов състав. Част от пиллоу лавите биха могли да се образуват от проникването на лава в меки, рохкави морско-дънни седименти. Някои от пиллоу лавите в о-в Мул са интерпретирани като изригнати в кратерно езеро, а тези от Исландия - като внедрени подглациално или в стопена от ледник вода. Шуплите в скалите се срещат само в лавите от малките дълбочини и при дълбочина по-голяма от 4000 m. те са много редки и малки. Някъде при дълбочина от 2200 m става изравняване на налягането на газовете с критичното налягане на морската вода. Ако налягането е по-голямо от тази дълбочина, кипене не може да се осъществи. Лавовият поток няма да превърне морската вода в пара и в отсъствието на обвивката от пара, лавата ще се закалява много по-бързо и ефикасно. При суперкритични налягания морската вода ще се превърне в една много флуидизирана и бързо конвектираща течност, което ще допринесе за много бързото охлаждатне на новата лава.

Спойката между кълбетата може да бъде туфозна или стъклена. Промененото стъкло в тази спойка носи името хиалокластит. Кълбовидни форми могат да се образуват на всякаква дълбочина, но под 200 - 700 m не могат да се осъществяват бурни експлозии, създаващи пирокластика. Хиалокластитите са вулканокластична скала, образувана чрез неексплозивна гранулация на вулканското стъкло, когато базалтовите магми са закалени от контакта им с водата (фиг. 5.17). Отделните сфери, които са се оформили на морското дъно са концентрично зонални по текстура, поради драстичното намаляване на скоростта на охлаждане отвън навътре. В тази зоналност могат да се отделят следните зони по структурата на вулканската скала, разположени от периферията към центъра на тялото: стъкло - вариолити в стъкло - плътно слепени вариолити - микролити и кристалити - дребнозърнеста и пълнозърнеста структура (фиг. 5.18). Някои от морфоложките особености на сферите или на сплесканите в полупластично състояние образувания могат да се използуват за възстановяване на първичното им положение в пластореда.

Примери на пиллоу лави в България има в много разкрития на горнокредните вулканити. Едно от най-илюстративните разкрития е в кариерата за българити (високо- калиеви трахиандезити) от Източното Средногорие). Базалтови пиллоу лави има при с. Мало Бучино, Софийско и на др. места.

О.2. Разслоен строеж на офиолитите. Терминът офиолит е използуван за пръв път от Brongniart още в 1813 г., за да опише асоциация от кремъчни седименти, диабази и спилити, габра и ултрабазични скали в Алпите. В началото на 20 век тази асоциация става известна като триадата на Щейнман (Steinman, 1906) - радиолариини кремъци, пиллоу лави и серпентинизирани ултрамафични скали. Съвременното разбиране на офиолитите се оформя на конференция в Пенроуз от 1972 г. (Coleman, 1977). Под офиолити сега се има предвид отчетливият ансамбъл от мафични скали, срещащ се в определена последователност отдолу нагоре: ултрамафичен комплекс (обикновено с метаморфен облик, поради интензивната му серпентинизация); габроиден комплекс (съдържащ и кумулативни перидотити и пироксенити); комплекс на паралелните мафични дайки; лавов комплекс (главно пиллоу лави). Към тези членове на асоциацията могат да се прибавят и отгоре лежащите седименти, както и някои тела от плагиогранити или от хромит.

Пълният и добре развит разрез на офиолитовата асоциация се среща редко (например, офиолитите от Нюфаундленд, Malpas, 1977). Корелацията между типичния


Материала е изпратен от: Васил Кокарешков
Изтегли материала