stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-20 08:02:28 [path_image] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2.png [article_excerpt] => Маркетинг на фирма Тема: Маркетинг на фирма "Лексус" ООД Увод 3 стр. * Глава Организация на маркетинговата дейност 5 стр. * Същност и развитие на маркетинга 5 стр. * Прилагане на маркетинговата концепция в управлението на фирмените дейности 9 стр. * Анализ на пазарните възможности 15 стр. * Маркетин [meta_keywords] => маркетинг,фирма,тема,маркетинг,фирма,лексус,оод,увод,стр,глава [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154130 [title] => Маркетинг на фирма Лексус [article_page] => 2 [article_html] =>

Перспективи за развитие на фирма

Лексус” ООД 51 стр.

  1. Маркетингови цели за развитие на

фирма “Лексус” ООД 52 стр.

  1. Стратегически цели за развитие на

“Лексус” ООД 59 стр.

  1. Перспективи за повишаване ефективността на

Фармацевтична фирма “Лексус” ООД 62 стр.

Заключение 68 стр.

Приложение 70 стр.

Използвана литература 72 стр.

УВОД

Една от най-силните страни на съвременната икономика е прогресивното използване на механизмите на маркетинга. Икономиката е наука за производството, разпределението и потреблението на материални и нематериални блага в обществото. Занимава се с три основни проблема: рационалността при използването на ресурсите, избор при задоволяването на потребностите и социална справедливост за разпределението и размяната. Създаването на съвременна фирма е немислимо без използването на техники и технологии за проучване на различните страни от маркетинговия микс.

Един от най-динамичните и бързо развиващите се отрасли с най-голям потенциал в България, а и в цел свят е фармацевтичния. Натрупаният отрицателен ефект от физически, психически и други видове въздействия върху хората, предопределят редица сезонни, хронични и по-специални заболявания, а оттук и необходимостта от медикаментозно лечение.

Достигането на този по-особен вид стоки до крайния потребител става по два отделни канала - свободното закупуване и закупуване по лекарско предписание. Това се определя от факта, че не всички лекарствени средства са разрешени свободно да се продават на крайния потребител за разлика от другите видове стоки за широко потребление. Поради специфичността на лекарствените средства, цялата производствена, пласментна и рекламна дейност се контролира строго от Министерство на здравеопазването. Със закона за лекарствените средства и аптеките се уреждат условията и редът за разрешаване и контрол на производство, регистрация, употреба, вноса, износа, както и търговията на едро и дребно в страната.

[url] => marketing [cpages] => 39 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154130/marketing-na-firma-leksus-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Павлина Стоянова [user_id] => 14378 )