Сряда, 20- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Маркетингови проучвания. Определение и класификация на маркетинговите проучвания. Проблеми,обект и предмет на проучването


Маркетингови проучвания.Определение и класификация на маркетинговите проучвания.Проблеми,обект и предмет на проучването.В условията на съвършено пазарно стопанство маркетинговите проучвания предста-вляват съществен и значим елемент на маркетинга в стопанските предприятия.На базата на събраната и обра-ботена информация,необходима за даденото предприятие,маркетинговото проучване е в основата за вземане на определено управленско решение,както и за решаване на конкретен проблем.Спецификата на проблема определя насоката на маркетинговото проучване,което по своята същност представлява процес на целенасоч-ено събиране и обработване,анализиране и оценяване на данни с цел вземане на определено решение при нео-бходимате степен на сигурност и достоверност.Америсканската асоциация на маркеолозите определя маркет-инговото проучване като,функция която свързва потребителя,клиента и обществото с маркетинга чрез инфор-мация-информация използване за идентифициране и дефиниране на маркетинг възможности и проблеми;за генериране,подобряване и оценяване на маркетинг действията;за контролиране на маркетинг изпълнението;за подобряване на разбирането за маркетинг като процес.Маркетинг проучването определя информацията,която е необходима за да се получат тези резултати,както и проектите и методите за набиране на информацията,уп-равлява и изпълнява в процеса на набиране на данни,анализира резултатите,представя изводите и тяхното пр-иложение.Маркетиг проучването може да се дефинира като ситемен,текущ процес с цел осигуряване на наде-ждна управленска и изпълнителска дейност в границите на една фирма,но и като целенасочени действия осъ-ществявани в определена последователност с помоща на специфична техника и технология за целите на реш-аване на конкурентен,значим маркетинг проблем.На практика едно маркетиг проучване може да се осъщест-ви по различен начин в зависимост от целите на компанията,нейните знания и опит в тази област и др.Разде-лянето на маркетинговите проучвания на различни видове може да се извърши по различни критерии,като ед-но маркетингово проучване може да бъде причислено към различни видове в зависимост от избрания критер-ий.Най-често използваните критерии са:според стратегическата ориентация на проучването-за ракриване на нови пазарни възможности и за оползотворяване на съществуващите;според жизнения цикъл на съответния продукт-фаза предхождаща въведението,въведение,разтеж,зрялоти западане;според обслужването на процеса за изработване на решения;спорет типа на получените данни;според вида на източниците на данни;според пр-иложената стратегия и метод за придобиване на данните.1. Според стратегическата ориентация на проучване-то се разделят на:продуктови-за откриване на нови и за подобряване на вече съществуващи продукти и пазар-ни-за откриване на нови пазарни възможности,както и за проучване оползотвореване на възможностите-проу-чване каналите за дистрибуция и на рекламата.Основните видове продуктови проучвания обхващат-качества-та,аксесоарите и имиджа на продукта,сполучливост в комплектоването на продуктовата линия.Проучването на качеството на продукта трудно се отделя от потребителските предпочитания,но тук се има предвид оптим-алната комбинация между цената и качеството на продикта,като винаги се има предвид че качеството в кара-йна сметка се оценява от потребителя,т.е. продукта е по качественкогато има по висока потребителска стойн-ост.Под аксесоари на продукта се подразбира опаковката,марката и цената му,които безспорно оказват влиян-ие върхуповедението на потребителя и неговите предпочитания.Проучването на имиджа на продукта ще пом-огне да се установят представите,които потребителите са изградили за съответния продукт и ще спомогне за вземане на необходимите управленски решения и действия.Основните видове пазарни проучвания обхващат: проучвания за определяне на пазара-дават възможност за определяне на целевия пазар;проучване на продаж-бите-състои се в количественото измерване на продажбите.Помагат за прогнозиране на продажбите;проучва-не на покупателната мотивация-много ценна информация която ще ни даде отговор на въпраса- защо се купу-ва нашия продукт или този на конкуренцията;проучване на потребителските навици-необходимост от познав-ане навиците на потребителите,защото много често те определят дали ще се купи даден продукт или не.2.Сп-оред ЖЦП видовете проучвания са:фаза ”преди въвеждане”-включва тестове за концепция,лабораторни тест-ове на продукта,проучване запозициониране,тестове за марково име,опаковка,за рекламни концепции,реални пазарни тестове;фаза „въвеждане”-проучване на пазарния дял,наличията на продуката,за познатост на проду-кта,запотребителските реакции,за повторно потребление;фаза”разтеж”-проучване за поведението на потреби-теля,сегментационни проучвания,прогнози за продажбите;фаза”зрялот”-проучване за нови потребителски пр-иложения на продукта,диверсификационни проучвания,проучване за стратегията на конкурентите,проучване за наличност на продуката и ефективност на рекламата;фаза”западане”-проучване на ценовата еластичност, проучване за намаляване на себестойностт.3.Според обслужването на процеса за изработване на решения пр-оучванията се делят на:предварителни,същински,заключителни и следящи.-предварителното проучване е не-обходимо когато не съществуват по-надеждни начини за идентифициране на маркетинговия проблем или ри-скът от погрешна идентификация би бил с прекалено големи последици като очаква то да събере информация

позволяваща правилно дефиниране на проблема,правилно разбиране на неговата среда,както и проверка на данните,които са индицирали наличието на този проблем;същинското проучване трябва да даде възможност да се открият различни алтернативи за решаване на вече определения проблем,когато не съществуват рутин-ни начини за директно откриване на алтернативите в решението на проблема и същевременно рискът от погр-ешни решения е прекалено голям;заключителните изследвания дават възможност на основата на събраната и обработена информация да се предложат конкретни мерки за действие;следящите изследвания служат за уст-


Материала е изпратен от: Киро Донев
Изтегли материала