Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Маркетингови проучвания. Определение и класификация на маркетинговите проучвания. Проблеми,обект и предмет на проучването


ановяване и определяне отклонения от нормалното „поведение на основните параметри на фирмата,като по този начин се идентифицират съответните проблеми.4. Спорет типа на получените данни проучванията се де-лят на:количествени и качествени.-количественотопроучване се провежда,когато е достатъчно добре дефини-ран маркетинговият проблем,решаването на който изисква за основа количествени данни,подложени на съот-ветната обработка.Тези проучвания са строго формализирани и протичат в определена последователност.Ка-то правило тези проучвания се базират на големи извадки от респонденти.Съзбраните количествени данни се обработват с помоща на статистическите техники чрез съответните компютърни програми.Най-съществената черта на количествените проучвания е тяхната репрезативност.Изискват сложна организация,голям бюджет, екип от разнородни специалисти и достатъчно време;-качествените проучвания намират приложение в случи-те,когато решаването на проблема неможе да се осъществи на базата на количествените данни,а се изисква разбиране,усмисляне,обяснение и т.н.Намират приложение за идентифициране и фоемулиране на маркетинг-овите проблеми и хипотези,а също и при необходимост за осмисляне и обяснение на количествените данни.5.

Според типа на източниците на маркетингови данни проучванията се разделят на:проучвания,основани на вт-орични данни-„кабинетно проучване”или „проучване от място” и проучвания,основани на първични данни- „ полево проучване” или „проучване на място”.Златното правило при провеждане на всяко проучване е,че пре-ди да пристъпим към събирането на първичните данни,трябва да се изчерпим всичките възможности за нами-ране на вторични данни.В много случаи те са достатъчни за решаване на проблема или намаляват необходим-остта от голямо количество първични данни.Кабинетното проучване е по евтино,осъществява се по-бързо,а в много случаи се оказва и карайно необходимо,тъй като помага за по-точното формулиране темата на проучв-ането,изследователските хипотези,планиране на провеждане на анкети,интервюта и т.н.Полевото проучване се осъществява чрез събиране на първични данни целево от първоизточника.Първичните данни се събират чрез използване на различни методи.6.В зависимост от използваните методи проучванията могат да се осъще-ствяват по различни начини и форми:количествените методи са неструктурирани,гъвкави и адаптивни,изпол-звани обикновенно за генериране на идеи и хипотези.Чрез използването им проучването може да бъде под формата на неструктурирано интервю,дискусии в групи,проективни методи-чрез използване на проктивни те-хники,експертно оценяване и др.;методът на наблюдение осигурява данни за реалното поведение на различни икономически субекти.При използването на този метод проучването може да бъде:обикновено,включено,тай-но,самонаблюдени,наблюдение „по записи” и др.;допитване-този метод се изразява в систематично събира на структурирани данни от количествено естетсво-данните се получават непосредствено от респондентите.С из-ползването на този метод проучването,може да се осъществи като:пряка персонална,пощенска,домашна анке-та,анкета пред отзовалите се,анкета на улицата,групова анкета,персонално интервю,групово интервю,телефо-нно интервю.;при използването на експерименталния метод се изследват причинно следствените зависимости между две или повече променливи чрез въвеждане на изменения в независимите променливи при проследява-нето на настъпилите изменения в зависимите променливи.Съществуват два основни вида експерименти-лабо-раторни и полеви.В зависимост от стратегиите на предпритието проучванията се разделят на формулативни, дескриативни и експериментални.Освен,че маркетинговото проучване като понятие включва ежедневното и непрекъснато събиране на данни за маркетинговата обкръжаваща среда то е и следствие на някакво противо-речие между желано и постигнато или наличие на неоползотворени,съществуващи и нови възможности.Фор-мирането на проблема е изключително важна задача, тъй като грешно идентифицирания или недостатъчно еднозначно формолиран проблем могат да доведат до големи разходи на средства,време и труд,без никакво покритие.Това налага формулирането на проблема да е плод на усилията на мениджъри и проучватели,тъй като мениджърите са най-добре запознати с практическата страна на проблема,а проучвателите могат да го осмислят от гл.т. на изискванията на маркетинговото проучване.След като е идентифициран и формулиран проблема,които изисква провеждането на маркетинг проучване,трябва да се определи обекта на проучването, които е в пряка зависимост от проблема,т.е.самия проблем съдържа обекта.При много голяма част от пробле-мите това е пазарът на продукт или група продукти.Всеки реален обект представлява съвкупност от много променливи,но самият проблем дава възможност на част от тези променливи да бъдат отстранени и на основ-ата на останалите променливи се получава предмета на проучването.По този начин постепенно се стеснява областта на проучването като вниманиетто се насочва само към тези променливи,които имат отношение към изучавания проблем.


Материала е изпратен от: Киро Донев
Изтегли материала