Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата


1. Същност на стоковата политика на фирмата

Според Филип Котлър, продукт е всичко, което задоволява желание или потребност и се предлага на пазара с цел привличане на внимание, придо­биване, използване или потребление. Предлаганите продукти включват физически стоки, услуги, лица, места, организации и идеи. Неза­висимо от формата им, продуктите са съвкупност от материални и немате­риални компоненти, а тяхната полезност и способност за задоволяване на потребности дефинира качеството им. Продуктите, които носят полза и могат да задоволяват потребности, стават стока, когато се предлагат на пазара, за да бъдат купувани и потребявани. Една стока може успешно да се продава и потребява, само ако е създадена след внимателно проучване на нуждите, потребностите и търсенето на определен целеви па­зар в определен период от време. При планирането на продуктите се из­хожда от техните основни параметри: качество, свойства, функции, стил, стокова марка, опаковка.

Стоковата политика (или както го наричат още стоков микс) е изборът от всички продуктови серии и продуктови единици, които даден продавач предлага за продажба на купувачите. Стоковата политика на всяка фирма има определена широчина, дължина, дълбочи­на и взаимосвързаност. Широчината й показва колко различни про­дуктови серии ще поддържа фирмата през плановия период. Дължината й показва какъв общ брой еди­ници от даден асортимент ще се произвежда.

Взаимосвързаността (интегритетът) на стоковата структура по­казва степента на взаимна обвързаност на различните продуктови серии от гледна точка на трайна употреба, производствени изисквания, канали за дистрибуция и пр.

Посочените измерения на стоковия асортимент осигуряват осно­вата за определяне на стоковата стратегия на фирмата и за планиране на асортимент, фирмата може да разшири дейността си ка­то добави нови продуктови серии или продуктови единици към продукто­вия си асортимент или като добави нови варианти (модификации) на про­дукта.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала