Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата


Фирмата може да увеличи дължината на продуктовата серия първо -чрез разширяване нагоре и надолу, и второ - чрез допълване на продуктови единици към съществуващия обхват.

При вземането на решения за структурата на асортимента се "внимава за две опасности - застъпване на отделни продукти или наличие на „дупки" в серията. Първото води до т.нар."Продуктов канибализъм", т.е. до самоизяждане на продукти на фирмата, а второто до напълно задо­воляване на определена потребност.

Решение за намаляване на серията се налага в случаите, когато в нея съществуват „мъртви елементи", които намаляват печалбата, а също и в случай, че има недостиг на производствен капацитет.

Решение за модернизация на серията се взема, когато по този начин могат да се привлекат клиенти към продуктови елементи с по-висока стой­ност и цена.

Управлението на стоковата структура във фирмата акцентира върху прилагането на подходящи стратегии за постигане на набелязаните цели, като установява разумен баланс между необходимостта от стабилност и от промени във всяка фирма. Това управление позволява да се получат редица синергични ефекти.2 Стратегическото управление позволява да се разкрият стратегическите проблеми, да се определят техните приоритети и да се използват подходящи стратегии.3 Стратегиите за иновиране засягат системното обновяване главно на продуктите, технологиите и др. Базират се върху трансфера на знания, умения и опит във фирмата. Под влиянието на пазара водят до значителни изменения в характера на производството. Необходимо е обаче наличието на иновационна култура, която да мотивира и да стимулира мениджърите и персонала при създаването на нови изделия. Стратегиите за интензифициране са свързани с ускоряването на процесите за разширяване на пазарното присъствие, без да се изисква промяна на сферите на бизнес на фирмата. Синергията се реализира чрез маркетингови действия за привличане и задържане на допълнителни групи от клиенти. Стратегиите за интегриране целят укрепване на конкурентните позиции на фирмата. Способстват за създаването на синергични ефекти посредством разширяване на дейността по вертикала и хоризонтала. Синергията се постига чрез подобряване на качеството, повишаване на надеждността, съкращаване на разходите и други. Стратегиите за концентриране са свързани с фокусирането на уменията, усилията и ресурсите на фирмата. Синергията се получава чрез консолидиране на нейната производствена, технологична, логистична, продажбена и друга дейност. Стратегиите за специализиране касаят продуктовата или пазарната специализация. Синергията се формира чрез повишаване на качеството на продукцията, подобряване на обслужването на потребителите и др. Стратегиите за диверсифициране служат за укрепване на конкурентните позиции и ограничаване на негативното влияние на обкръжаващата среда. Синергията се основава върху уменията за разнообразяване на извършваните видове бизнес, продаваните стоки и обслужваните пазари и се постига чрез поддържане на растежа, редуциране на риска, оползотворяването на ресурсите и други. Стратегиите за диференциране са свързани с предлагането на специфични продукти или услуги на клиентите на големите пазари, където съществува нееластично търсене. Синергията се получава въз основа на създадената репутация сред лоялните потребители. Стратегиите за коопериране касаят обединяването на капитали, ресурси, умения и опит на няколко фирми при разгръщане на съвместен бизнес. Така по-успешно се правят пазарни пробиви и се заемат по-добри позиции на пазара.
Стратегическото управление представлява сериозно мениджърско предизвикателство, тъй като изисква адекватна и своевременна реакция на промените в обкръжаващата среда.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала