Вторник, 30- ти Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Машинни елементи


1. Основни понятия в учебната дисциплина

1.1

Изделие е произведен предмет или съвкупност от предмети.

Детайл е изделие от еднороден материал без да се сглобява, може да се легиран, заварен, споен и др.

Сглобена единица е изделие, съединено чрез завинтване, залепване, заваряване, запресоване(автомобил, редуктор).

Машинните елементи са детайли и прости по конструкция сглобени единици, като търкалящ лагер, съединител. Могат да бъдат с общо предназначение: елементи на съединенията(болтове, гайки, нитове); елементи на въртеливото движение(оси, валове); елементи на предавките(зъбни колеля, вериги); детайли с по-специално предназначение(пружини, корпусни детайли). Със специално предназначение се срещат в отделни видове машини например бутала, кранови куки, плугове.

Звено е съвкупност от детайли и/или сглобени единици, които са свързани неподвижно помежду си и се движат като едно цяло в процеса на работата на механизма. Неподвижно звено е с условен характер, то е звено, на което движението на останалите звена се разглеждат спрямо него, най-често е звеното свързано с основата или опората на машината(шаси на автом., корпус самолет). Подвижните звена могат да бъдат задвижващи – получава движ. отвън, което механизмът преобразува в необходимото движение, междинни и изпълнителни – движението за което е предназначен механизма. 1.

Механизъм е съчетание от свързани звена, които преобразуват движението на едно или няколко тела в необходимото ни движение на други тела, напр. коляно-мотовилков механизъм .

Машина е устройство, което изпълнява механични движения с оглед преобразуването на енергия, материали или информация . Те могат да са:

- енергетични – преобразуват енергията в механична – двигатели, генератори

- работни – преобр. мех. енергия в полезна работа – транспортни, технологични(металорежещи, текстилни); - - информационни – преобразуват информация, напр. касов апарат

- кибернетични – моделират дейността на човешките органи – роботи, биологични машини.

Степен на свобода. Всяко тяло може да извършва шест независими движения спрямо произволна координатна система XYZ: три транслации по осите и три ротации около тях. 2. Степен на свобода е възможността на тяло да извършва някое от тези движения, тогава свободно тяло в пространстото притежава 6 степени на свобода. Когато тялото е възпрепятствано да извършва всички 6 степени, тогава тялото има ограничение, те са също 6.

Кинематична двоица е съединение между два или повече детайла, които могат да изпълняват движение. Елементарната кин.дв. е когато има преместване по контурна повърхнина, движ. чрез плъзгане, напр. ябълкова става 3. При контурната кин. дв. между звената има контакт по линия или в точка, контакта е чрез притискане със сила, напр. цилиндър с успоредни оси 4.

Кинематично съединение – в кинематична двоица се влагат междинни тела:сачми, ролки, напр. търкалящи лагери. Изобразяват се условно 5.

1.2 Видове механизми

В зависимост от движението на звената са равнинни или пространствени.

В зависимост от характерни звена са:

Лостови: когато участват само елементарни двоици(шарнирен е завъртане на звената едно спрямо друго)6 шарнирен – в помпи; 4-звезден; ш. 5-звезден; коляно-мотовилков – бутални двигатели, компресори; кулисен механизъм – помпи, шепинг-машина.

Контурни: когато има контурна двоица.

- гърбични – преобразуват въртеливото движение на началното звено във възвратно постъпателно или - въртеливо движение на изпълнителното звено 7;

- зъбни – предават или преобразуват въртеливи движения между валове чрез зацепване на зъбни колела 8;


Материала е изпратен от: Венета Медарова
Изтегли материала