Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Механизъм за управление на фондовата борса и за спазване правилата на играта


Целта на законовата регламентация е да се създадат най-общи изисквания и правила за провеждането на борсовата търговия. Основна роля в конкретната регламентация на търговията на отделните фондови борси играе не толкова законът, колкото борсовият правилник. Затова фондовите борси като място, на което се извършва регулирана търговия с ценни книжа, се разглеждат в практиката като една саморегулираща се система, при която правилата се създават преди всичко в нейния вътрешен устройствен нормативен акт (борсовият правилник), а не със законови норми. По това фондовата борса се отличава от нерегулирания извънборсов капиталов пазар, където търговията се извършва също само от лицензирани инвестиционни посредници, но изцяло по законите на търсенето и предлагането.

Най-важният принцип в борсовата търговия е принципът за максимално гарантиране на интересите на инвеститорите. Осигуряването на неговото действие се извършва по два основни начина:

  1. Чрез създаването на нужните правила в закона и борсовия правилник.

  2. Чрез въвеждането на специални изисквания за приемане на ценни книги за търгуване на съответната борса.

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗЦКФБИД, за които е издаден проспект съгласно закона, могат да бъдат приети за търговия на фондовата борса и по реда на борсовия правилник.

Сделки на борсата могат да се сключват само с приети за търгуване от страна на съвета на директорите на тази борса ценни книжа, при условията и по реда на борсовия правилник. След като съветът на директорите приеме за търговия, съобразно правилата на борсовия правилник, заявените ценни книжа, е необходимо да се извърши въвеждане на приетите ценни книги на борсата. Редът за това също се определя от самата борса в нейния правилник като е нужно датата на въвеждането, видът, броят, номиналната и обща стойност на ценните книжа да бъдат публично оповестени по съответния начин. Едва от този момент те вече могат да станат обект на правни сделки.

Законът не съдържа конкретни правила относно реда и начина на осъществяване на самата борсова търговия като по тези въпроси препраща към борсовия правилник. Той обаче изисква да се съблюдава общия принцип за осигуряване на равни условия за участие на всеки инвеститор в търговията с оглед на закрилата на техните интереси. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 86, ал. 2 от ЗЦКФБ, според която информацията за изтъргуваните обеми ценни книжа, както и за достигнатите за съответния работен ден минимална и максимална цена на отделните видове ценни книжа заедно с цената им при затварянето на борсата трябва да бъде непрекъснато подавана на подходящо за целта място и по подходящ начин, за да може постоянно да се следи от заинтересуваните лица. Плащанията по сключените на борсата сделки трябва да се извършват по безкасов начин, чрез банка като конкретните условия за това също са предоставени за уреждане от самата борса.


Материала е изпратен от: Петър Милков
Изтегли материала