Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Механизъм за управление на фондовата борса и за спазване правилата на играта


Фондовата борса е организирано тържище на ценни книжа, което осигурява на членовете си и на техните клиенти заявителят да има внесен капитал в размер не по-малко от 100 хил. лв. Не по-малко от 25 на сто от капитала трябва да бъде внесен към момента на подаване на заявлението за издаване на разрешението, а останалата част – към момента на получаване на разрешението. Най-малко 2/3 от капитала на борсата трябва да бъде притежаван от банки, инвестиционни посредници, финансови къщи и застрахователни дружества. Капиталът на борсата може да се увеличи. Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство на Общото събрание.

Фондовата борса издава само поименни акции с право на един глас. Борсата изгражда клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.

Ръководно място на фондовата борса заема съветът на директорите. Този съвет извършва следните функции:

  1. Приема борсовия правилник и правилника на арбитражния съд.

  2. Осигурява спазването на закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, устава и борсовия правилник от участниците в борсовата търговия.

  3. Приема ценни книжа за търговия и прекратява временно или окончателно търговията с определени ценни книжа при условията и по реда на борсовия правилник.

  4. Приема членове на борсата и ги отстранява временно или окончателно от борсовата търговия при условията и по реда на борсовия правилник.

  5. Приема решения и издава нареждания във връзка с упражняването на правата си.

  6. Налага санкции на членовете при нарушение на административните актове.

  7. Упражнява всички други права, които са му предоставени съгласно ЗЦКФБИД, устава и правилника.


2. Организация на фондовата борса


Материала е изпратен от: Петър Милков
Изтегли материала