Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграция


Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграция

Международната банкова дейност заема главно място в процеса на оборота на капитали и управлението на рисковете, породени от трансформацията на влоговете в кредити в световен мащаб. Със самото си създаване международният банков пазар ориентира своята дейност към големите институционални клиенти. Главните участници в международната банкова система са еднакви с тези, които съставляват скелета на националните банкови системи, с изключение на някои специализирани институции като консорциалните банки.

Банковите техники също са подобни на прилаганите от националните банки. Поради свободния характер на междубанковия пазар, силната конкуренция между банките и ниската степен на регламентиране международната банкова система генерира финансови иновации, които след това проникват в националната банкова система.


1. Участници на международния банков пазар


На международния банков пазар участват два вида банки: търговски и универсални. Търговските, или банки за влогове, имат за цел да трансформират краткосрочния финансов ресурс, т.е. влоговете на частни лица в средно и дългосрочни заеми, които изписват под формата на искове в техния актив. Този вид банки са популярни в САЩ, Япония, Великобритания и Франция.


Още през 60-те години американските търговски банки предоставят различни банкови услуги на евровалутния пазар. Участието им се обуславя от тяхното желание да избягнат строгото регламентиране и забрана за износ на капитали от САЩ. 15 големи американските регионални банки също започват операции в големите финансови центрове. 12 японски банки (сити-бенкс) навлизат в международната дейност чрез чуждестранни филиали, като от началото на 70-те години тяхната дейност става динамична, което усилва конкуренцията.


Клиринг-банките и старите колониални английски банки са в основата на развитието на евровалутния пазар и досега извличат големи печалби от разгърнатата си банкова мрежа в света. Английските банки ползват високата степен на развитие на Лондонския финансов пазар и натрупванията в банковата дейност още от ХІХ в.


Във Франция депозитните банки също се възползват от разгънатата си международна мрежа, която е изградена още през колониалните времена. Основната цел на финансовите институции тук е събирането на депозити. След 70-те години френските банки концентрират по-голяма част от банковите си операции в развитите страни и в страните-членки на ОИСР, както и на финансовите пазари на новоиндустриалните държави.


Универсалните банки са предимно германски, швейцарски и австрийски. Те не ограничават банковата си дейност само до депозитно-кредитни операции, а също и активно участват и пряко интервенират на финансовите пазари. Универсалните банки действат като емитенти на ценни книжа и като посредници на финансовите пазари. Двойната им функция проличава най-добре на международния облигационен пазар и в по-малка степен на пазара на междубанковите кредити.


Материала е изпратен от: Николай Златев
Изтегли материала