Пон, 2- ри Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграцияð Срочните сделки също нарастват и са особено важни за набирането на ресурс от банките. Срочните депозити се приемат с предварително определен срок и не могат да се прехвърлят на никой. Ако влогът се изтегли предварително, то начисляваният върху него лихвен процент е по-нисък. Към края на 80-те години тези сметки се либерализират, защото се премахват ограниченията върху размера на начислявания лихвен процент.


Основни видове на срочните сметки са спестовните сертификата, депозитните сертификати и сертификатите на паричния пазар.


ð Спестовните сертификати са задължения на банката, емитирани от нея с указани номинална стойност, лихвен процент и срок на погасяване. Обикновено лихвата е по-висока в сравнение с тази по спестовните влогове. Те са важен източник на финансов ресурс за банките.


ð Депозитните сертификати (ДС) са необезпечени задължения на търговските банки с номинал, по-голям от 100 хил. долара предназначени за частни лица и за компании с различна дейност. ДС имат фиксиран срок на погасяване, гарантират изплащането на установен процентен доход, а при съблюдаване на определени условия могат също да се преотстъпват на други лица.


Търгуемите ДС се емитират от големите търговски банки с висок кредитен рейтинг. Покупко-продажбата се извършва на добре развит вторичен пазар. ДС са привлекателни както за притежателите на големи парични средства, така и за търговските банки, защото във всеки момент могат да се продадат на вторичния пазар с минимални загуби за притежателя им.


ДС започват да се използват първо в Ню Йорк (през 1961 г.). След 1966 г. проникват на Лондонския финансов пазар, впоследствие се разпространяват като практика и в други национални банкови системи. Използването на депозитните сертификати позволява на банките да прехвърлят сметки във валути в чужбина.


2.3. Заемни средства на банките


Заемните средства обикновено представляват краткосрочни заеми, взети от търговските банки на паричния пазар на едро или от централната банка.


Изхождайки от съображения за поддържане на необходимо равнище на ликвидност, банките могат да имат резерви, чиято величина превишава установените от закона искове. Банката с излишък от резерви може да ги предостави в заем на друга банка, която изпитва проблеми поради недостатък от резерви или желае да увеличи обема им, за да предоставя още кредити. Покупката (заемане) или продажбата (предоставяне на дълг) на резерви от депозита в централната банка се наричат операции със средствата на ЦБ.


Материала е изпратен от: Николай Златев
Изтегли материала