stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-03 10:27:44 [path_image] => /ufiles/2/147/153242/mestno-samoupravlenie-i-mestni-finansi-1.png [article_excerpt] => Местно самоуправление и местни финанси 1. Структура на публичния сектор и институционални нива за осигуряване на публични блага Публичният сектор в стопанството на повечето страни се изгражда като дву- или три-йерархична структура. Водещо място заема _централното правителство_, което поема функциите [meta_keywords] => местно,самоуправление,местни,финанси,структура,публичния,сектор,институционални,нива,осигуряване [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153242 [title] => Местно самоуправление и местни финанси [article_page] => 1 [article_html] =>

Местно самоуправление и местни финанси

1. Структура на публичния сектор и институционални нива за осигуряване на публични блага

Публичният сектор в стопанството на повечето страни се изгражда като дву- или три-йерархична структура. Водещо място заема централното правителство, което поема функциите по цялостната организация за предлагането на публични блага. На второ място на местните органи на властта.

Съществуват две институционални нива за осигуряване на публични блага - централизирано и децентрализирано ниво. Тези нива пораждат определена система на разпределение и преразпределение на финансовите ресурси в публичния сектор, която система се нарича фискален федерализъм.

Разпределянето на функциите във връзка с предлагането на публични блага и свързаните с тях финансови ресурси може да се измери чрез коефициент за централизация. Този коефициент разкрива пропорцията, в която ресурсите се поделят между централното правителство и местните административни единици. В България коефициентът за централизация надхвърля 80%, което показва голямата централизация на бюджетните ресурси и необходимостта от повече децентрализация.

По-конкретните въпроси, възникващи при разпределянето на бюджетните ресурси, са следните.

  1. Има ли обективни критерии за централизирано и децентрализирано предлагане на публични блага?

  2. Как да се подразделят държавните приходи, за да финансират предлагането на публични блага и от двете страни?

  3. Необходими ли са републикански субсидии за бюджетите на общините?

Всяка страна според действащото си законодателство решава тези въпроси.

Въпреки голямото разнообразие на бюджетни системи, разпределянето на ресурсите и изпълнението на функциите по предлагането на публични блага се характеризира с две особености.

  1. Общо националните, жизнено важните на обществото въпроси формират основните функции на централната власт, като за целта се осигуряват и необходимите финансови средства, т.е. формира се централизиран държавен бюджет. Тези жизнено важни въпроси, които се решават на централно равнище са следните: разположение (алокация) на производствените ресурси - труд, земя, капитал; преразпределението на доходите съобразно разбиранията за справедливост и равенство; дейности по стабилизирането на икономиката.

  2. Всички въпроси, които имат локално значение, касаят развитието на населеното място, създават условия за живот на местното население, трябва да се решават от органите на местното самоуправление, като за целата се формират местни бюджети. Тези въпроси са свързани предимно с изграждането на териториалната, техническата, производстената и социалната инфраструктура.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 6 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153242/mestno-samoupravlenie-i-mestni-finansi-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153242/mestno-samoupravlenie-i-mestni-finansi-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Станка Трифонова [user_id] => 8708 )